הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.
חפש את אמצעי ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

351
188
166
117
107
103
98
73
אמצעי ביטחון זמני שהוחלט על ידי השריף.
Just a temporary security measure put in place by the sheriff.
עלינו לנקוט בכל אמצעי כדי לוודא שאנחנו מוכנים להתקפה.
We have to take every measure to make sure we're prepared for an attack.
הרגע הכנסת אמצעי מדיה עם תכנה המיועדת להפעלה אוטומטית.
You have just inserted a medium with software intended to be automatically started.
הרגע הכנסת אמצעי מדיה עם תמונות דיגיטליות.
You have just inserted a medium with digital photos.
נטפל בביוטכנולוגיה באותם אמצעי ביטחון הנוהגים בתחנות כח גרעיניות
We treat biotechnology with the same scrutiny we apply to nuclear power plants.
במערכת הכלכלית באפריקה המסורתית, אמצעי הייצור שייכים לפרט.
In the economic system in traditional Africa, the means of production is privately owned.
אז בתחילה חשבנו שזה אמצעי זמני.
So we started out thinking this was a stopgap measure.
זמין רק ללקוחות שיש ברשותם אמצעי חשבון אשראי קיים של Dell.
Available only to customers with a Dell credit account facility already in place.
חברת Intel משתמשת בשילוב של אמצעי אבטחה בתקן תעשייתי כדי להגן על המידע האישי שלך מפני אובדן או שימוש לרעה.
Intel uses a combination of industry standard security measures to protect your personal information from loss and misuse.
אין אמצעי להשגת מטרה המצדיקה זו.
There is no means to an end that justifies this.
חייב להיות אמצעי בטיחות, נכון לא?
There has to be a safety measure, right? No.
הריבונות שמור לבעלי אמצעי להכתיב תוצאות.
Sovereignty is reserved for those with the means to dictate outcomes.
התחפושת הייתה רק אמצעי להארכת שלטוני.
The costume is just a device to prolong my rule.
אמצעי הבטיחות היחיד שהכסף הזה קנה הלך לפרקליטת המדינה.
The only safety measures that that money bought... went to the Attorney General.
ולכן הייתי סניגור קפדני מאוד של אמצעי ביטחון חזקים.
And that's why I have been a very rigorous advocate of tough security measures.
באיזה אמצעי תחבורה הגעת לעיר היום?
First question, what form of transport did you take into town today?
אמצעי שריתה ויש לי תאריך בתחנה.
Means Sarita and I have a date at the station.
אבל עבור אחרים הכפרה היא אמצעי למטרה.
But for others, it is simply a means to an end.
זכותי לבצע את המעצר בכל אמצעי שנדרש...
I have a right to effect this arrest by whatever means necessary.
אמצעי הבטיחות לא נמצאים כאן, והתכניות הציבוריות צונזרו.
None of the security measures are here, and the public plans are redacted.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4329. מדויק: 4329. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo