הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "אפס" לאנגלית

חפש את אפס ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

פרמטר הגודל חייב להיות בין אפס לערך המרבי של Int32.
The size parameter must be between zero and the maximum Int32 value.
פרמטר MQQUEUEPROPS לא חוקי. הוא Null או שיש לו אפס מאפיינים.
Invalid MQQUEUEPROPS parameter. It is either null or has zero properties.
אני מרגישה כזו אפס להיות לבד בחתונה.
I feel like such a loser being by myself at a wedding.
לא אמרתי לך שהוא אפס מאופס?
Did I not tell you he was a flat-out loser?
אמרת שאדם ללא חינוך הוא אפס.
You told me that a man without an education is nothing.
מספר המשכי אחרון של שאילתות החיפוש של Exchange שהחזירו אפס תוצאות.
Recent continual number of Exchange Search queries that returned zero results.
DataBuffer עבור אינדקס ראשי לא יכול להיות באורך אפס או null.
DataBuffer for master index cannot be null or zero length.
אורכן של מחרוזות ByValTStr לא יכול להיות אפס.
The length for ByValTStr strings cannot be zero.
רישומי אפס אינם מותרים עבור PostGirot.
Zero postings are not allowed for PostGirot.
מצאנו ש"משימה אפס" טובה להפליא לעסקים.
we have found Mission Zero to be incredibly good for business.
בעת ביצוע עיגול של Currency, על הספרות להיות בין אפס לארבע.
When rounding a Currency, the digits must be between zero and four.
פרמטר הטבלאות אינו יכול להכיל טבלה שהיא Null או בעלת אורך אפס.
The tables parameter cannot contain a table which is null or has a length of zero.
משך הזמן הקצוב בשניות עבור פעולות postback אסינכרוניות. ערך של אפס מציין שאין זמן קצוב.
The timeout period in seconds for async postbacks. A value of zero indicates no timeout.
שדות מערך בעלי גודל קבוע לא יכולים לכלול SizeConst בגודל אפס.
Fixed sized array fields cannot have a SizeConst of zero.
על BlinkRate להיות אפס או ערך גדול יותר. ערכים שליליים אינם מותרים.
BlinkRate must be zero or greater. Negative values are not permitted.
הארגומנט 'Life' אינו יכול להיות אפס.
Argument 'Life' cannot be zero.
הסתלק עם ויקטוריה, עלי מקבל אפס אדיר
Made off with Victoria. Ali gets a mighty zero 3 days.
יהיו אפס ראיות של חג-המולד ביום-ההולדת שלך.
There is going to be zero evidence of Christmas on your birthday.
אפס, יחידה טקטית מתקרבת אליי.
Zero, I got a tactical unit coming toward me.
התחממות גלובלית: אחת סקפטיים: אפס
"Global warming: one, skeptics: zero."
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4236. מדויק: 4236. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo