הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ארגז כלים" לאנגלית

חפש את ארגז כלים ב: הגדרה מילים נרדפות
toolbox
tool kit
tool box
toolkit
מופיע ארגז כלים של Photoshop עם פריטים של תפריטי משנה, כולל דוגמאות להתחלת עבודה.
You see a Photoshop Toolbox with submenu items, including Examples for getting started.
ארגז כלים - טופס נתונים (SharePoint)
Toolbox - Data Form (SharePoint)
הבאת ארגז כלים - יש.?
Have you got your tool kit?
ייתכן שתזדקק לפריטים כגון: - טלפון - נורות חשמל - ארגז כלים - מספריים - פנס - שקיות אשפה גדולות - מגבות נייר - נייר טואלט
You may need items such as the following: - Telephone - Light bulbs - Tool kit - Scissors - Flashlight - Large trash bags - Paper towels - Toilet paper
אולי אתה יכול להשתמש ארגז כלים שקסם במאווי.
Maybe you can use that magic toolbox on Maui.
פריט ארגז כלים לא יכול להיות מועתק ללשונית אחרת.
Toolbox item could not be copied to another tab.
למען האמת, היא ארגז כלים שלם.
Actually, she's the entire toolbox.
בסדר, כולם לסגת מן ארגז כלים!
Okay, everyone back away from the toolbox!
מצאתי גם ארגז כלים נוסף כאן.
Also found another toolbox in there.
אובייקטים כגון פקדי סרגל כלים בטפסים, פקדי ארגז כלים ופקדי ActiveX
Objects like form toolbar controls, toolbox controls, and ActiveX controls
פתח ארגז כלים של פקדים כדי לבחור פקדים להוספה.
Open the Control Toolbox to select controls to insert.
טוען את תיבת הדו שיח 'בחר פרטי ארגז כלים'...
Loading 'Choose Toolbox Items' dialog...
השתמש בארגז הכלים 'פקדי טפסים של HTML' להוספת פקדי טפסים ל - Web Part זה (בתפריט חלוניות משימות לחץ על 'ארגז כלים').
Use the HTML Form Controls toolbox to add form controls to this Web Part (on the Task Panes menu, click Toolbox).
אני אפילו לא יכול להרים אותי ארגז כלים שלו עכשיו.
I can't even lift my own toolbox right now.
לא היתה אפשרות לבטל עריכה בסדרה של פריט ארגז כלים עקב העדר עורך בסדרה.
The toolbox item cannot be deserialized due to lack of serializer.
אלה הם סוג של תגליות שיובילו אחד שאלה אם הם היו באמת באמצעות הכלים ארגז כלים עתיקים, או אם היה משהו אחר
Those are the kind of discoveries that lead one to question whether they were really using the tools in the ancient toolbox, or whether there was something else at work.
מחפשת ארגז כלים - .הוא לא כאן.
I'm looking for the toolbox.
בין שניכם, זה כמו ניתנו לך ארגז כלים חדשים לגמרי עם מאות של כלים שמעולם לא ראו לפני כן, כל מה שאתה רוצה לעשות הוא להשתמש בפטיש.
Between the two of you, it's like you've been given a brand-new toolbox with hundreds of tools you've never seen before, all you want to do is use a hammer.
הערות, פקדי ActiveX, צורות, טקסט, תיבות, תמונות, WordArt, אוסף תמונות, אובייקטי OLE מוטבעים, ביאורי דיו, פקדי סרגל כלים של טפסים, פקדי ארגז כלים של פקדים, תרשימים המהווים חלק מקבוצה, שורות חתימה או אובייקטי מצלמה
Comments, ActiveX controls, Shapes, Text Boxes, Pictures, WordArt, Clip Art, Embedded OLE objects, Ink Annotations, Forms Toolbar controls, Control Toolbox controls, Charts that are part of a group, Signature Lines, or Camera objects
כדי להוסיף רכיבים למחלקה שלך, גרור אותם מתוך 'ארגז כלים' והשתמש בחלון מאפיינים כדי להגדיר את מאפייניהם. כדי ליצור פעולות שירות ואירועים למחלקה שלך, לחץ כאן למעבר לתצוגת קוד.
To add components to your class, drag them from the Toolbox and use the Properties window to set their properties. To create methods and events for your class, click here to switch to code view.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 102. מדויק: 102. זמן שחלף: 99 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo