הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "את" לאנגלית

חפש את את ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

+10k
+10k
+10k
+10k
+10k
רענן את החלונית Files כדי להציג את הקובץ או התיקייה במיקום החדש.
Refresh the Files panel to see the file or folder in its new location.
פתחו את מסמך Photoshop שברצונכם להעתיק אליו את הבחירה.
Open the Photoshop document into which you want to copy the selection.
כשמפעילים את האשף, Acrobat מנתחת את המסמך ויוצרת אוטומטית שדות לטופס אלקטרוני.
When you run the wizard, Acrobat analyzes the document and automatically creates electronic form fields.
בחר את ה - Web Part המכיל את השאילתה שמחזירה את התוצאות שברצונך למקד לפיהן.
Choose the Web Part that contains the query that returns the results you want to refine.
(אם אינכם רואים את השינויים, הפכו את מסמך Photoshop שכולל את העצם החכם לפעיל).
(If you don't see the changes, make the Photoshop document containing the Smart Object active).
אנו מציעים את הטכנולוגיות העדכניות ביותר, המאושרות כחלק ממגוון פתרונות הווירטואליזציה של Dell, כדי לסייע לך לפשט את הפעולות, בלי להגביל את האפשרויות.
We offer the latest technologies, certified as part of Dell's Virtualization solution portfolio, to help simplify your operations without limiting your options.
נדרש Skype for Business כדי להשמיע את ההקלטה. התקן את הגירסה העדכנית ביותר.
Skype for Business is required to play the recording. Please install the latest version.
שדה SharePoint שיספק את הנתונים שיאכלסו את שדה הפרוייקט בעמודה שממול.
SharePoint field that will supply the data to populate the project field in the opposite column.
להצגת טופס InfoPath, פתח את חלונית הכלים וציין את מיקום הטופס.
To display an InfoPath form, open the tool pane and specify the location of the form.
הצג את חלונית סינון PivotChart כדי לסנן את השדות המוצגים בתרשים.
Show the PivotChart Filter Pane to filter the fields shown in the chart.
אין אפשרות לשדרג את הגירסה המותקנת של Exchange 2007. עליך להסיר את תפקיד השרת הקיים לתעבורת רכזת באמצעות לוח הבקרה.
The installed version of Exchange 2007 cannot be upgraded. You must remove the existing Hub Transport server role using Control Panel.
הצד המרוחק סגר את חיבור WebSocket בלי להשלים את לחיצת היד לסגירה.
The remote party closed the WebSocket connection without completing the close handshake.
TimeSpan שמציין את משך הזמן שבסופו היוזם יחדש את המפתח להפעלת האבטחה.
A TimeSpan that specifies the duration after which the initiator will renew the key for the security session.
אם ברשותך Windows XP, עליך לבצע את השלבים להלן כדי לקבוע את התצורה של חיבור הרשת האלחוטית.
If you use Windows XP, you should follow the steps below to configure your wireless network connection.
OneNote Clipper יסיר את המידע המיותר במאמרים וישאיר רק את התוכן החשוב לך ביותר.
OneNote Clipper will remove the clutter in articles, keeping just the content you care about most.
ל - InfoPath אין אפשרות להפעיל את זהות הקבוצה. כדי לפתור את הבעיה, תקן את ההתקנה של תוכנת לקוח Windows Rights Management Client במחשב שלך.
InfoPath cannot activate the group identity. To fix this problem, repair the installation of Windows Rights Management Client software on your computer.
תבדקי שוב את המקורות ותצליבי את את העובדות למקרה שפספסתי משהו.
Double-check my sources and cross-reference the facts - in case I missed anything.
אין אפשרות להגדיר הן את OperationFormatter והן את FaultFormatter.
OperationFormatter and FaultFormatter cannot both be set.
מציין את הטבלה המשמשת את תצוגת הנתונים (DataView) לקבלת נתונים.
Indicates the table this DataView uses to get data.
עקב פעילות ממתינה, אין אפשרות לשנות את ה - NavigationFolder או את ה - NavigationGroup.
Because of pending activity, the NavigationFolder or NavigationGroup cannot be modified.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3287716. מדויק: 3287716. זמן שחלף: 2086 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo