הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "את אתר האינטרנט" לאנגלית

חפש את את אתר האינטרנט ב: הגדרה מילים נרדפות
Publisher שומר את אתר האינטרנט שלך לתיקיה שבחרת.
Publisher is saving your Web site to the folder you selected.
כדי להפעיל דפים אלה, פרסם את אתר האינטרנט שלך בשרת אינטרנט התומך ב - Active Server Pages.
To enable these pages, publish your Web site to a Web server that supports Active Server Pages.
זה עתה גיליתי את אתר האינטרנט הזה, ואני חושב שהוא פנטסטי!
I just discovered this website and I think it's fantastic!
הנה, תנו לי להראות לכם את אתר האינטרנט שלהם.
Here, met me show you their website.
כדי לפרסם את אתר האינטרנט שלך, עליך להירשם כמנוי של ספק אירוח אינטרנט.
To publish your Web site, you need to subscribe to a Web hosting provider.
לא היתה אפשרות לפתוח את הקובץ או את אתר האינטרנט שצוינו.
The specified file or Web site could not be opened.
הוא לא המציא את אתר האינטרנט הזה?
Didn't he invent that web site?
שלחתי לך את אתר האינטרנט שלה.
I sent you her web site.
רבקה, אני מנהל את אתר האינטרנט שלנו.
Rebecca, I run our website.
ובכן, אם לצטט את אתר האינטרנט שלהם,
Well, to quote their website,
כברירת מחדל, Publisher יוצר שם קובץ כאשר אתה מפרסם את אתר האינטרנט שלך. אם ברצונך לציין את שם הקובץ, הקלד את שם הקובץ כאן. אל תשתמש ברווחים או בתווים מיוחדים.
By default, Publisher creates a file name when you publish your Web site. If you want to specify the file name, type the file name here. Do not use spaces or special characters.
אין אפשרות לסגור את אתר האינטרנט, ייתכן שקיימות בקשות שרת בטיפול שעיבודן טרם הסתיים.
Cannot close Web site, there may be outstanding server requests that have not finished processing.
השתמש בדף זה כדי לחבר את אתר האינטרנט שלך לאתר פורטל התואם ל - Microsoft SharePoint Foundation. חיבור זה יאפשר למשתמשים לחלק רשימות לקטגוריות, להתחבר לפרופילי משתמשים, לעבור לחיפוש בפורטל ועוד.
Use this page to connect your Web site to a Microsoft SharePoint Foundation-compatible portal site. This connection will provide your users the ability to categorize lists, connect to user profiles, link to portal search, and more.
כדי לאפשר למשתמשי Contribute לערוך את אתר האינטרנט שלך, זכור את הנקודות הבאות בשעת בניית האתר:
To enable Contribute users to edit your website, keep the following points in mind when you structure it:
בשנת 2009, הוא הוריד את אתר האינטרנט של הסנאט.
In 2009, he took down the Senate website.
"והמנהל אמר,"כשרון בלבד אז הראתי לו את אתר האינטרנט שלך והנה אנחנו.
And the manager said, "Just talent," so I pointed him to your web site and here we are.
הקלד את כותרת הדף, תיאור ומילות מפתח המתארות בצורה הטובה ביותר את אתר האינטרנט שלך. מידע זה משמש את מנועי החיפוש להפקת תוצאות חיפוש.
Type the page title, description, and keywords that best describe your Web site. This information is used by search engines to generate search results.
ומה זה, ובכן, אם לצטט את אתר האינטרנט שלהם, המכון מספק מקום מפלט, הארה"
Well, to quote their website, "E.H.I. provides sanctuary, enlightenment,"
ניסיתי לעלות על עקבותיהם של משרד הפרסום שלך, אבל אני לא יכול למצוא את אתר האינטרנט שלך.
I tried to track down your campaign office, but I couldn't find your website.
"כדי ליצור את אתר האינטרנט שלך, בחר שם תחום מהרשימה. אם סיפקת תחום אתר אינטרנט משלך באתר האינטרנט של Microsoft Office 365 כשמאפייני התחום פעילים עבור""SharePoint Online"", באפשרותך לבחור את השם מהרשימה."
To create your Website, select a domain name from the list. If you provided your own website domain on the Microsoft Office 365 website with the domain intent enabled for "SharePoint Online," you can select the name from the list.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 93. מדויק: 93. זמן שחלף: 286 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo