הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "באמצעות" לאנגלית

using
through
via
use
utilizing
right-click over
delimited
vehicular
comma-separated
comma
surgically

הצעות

קבוצות פרטים אינן נתמכות עבור דוחות שלא עובדו באמצעות הפקודה RenderEdit.
Detail groups are not supported for reports that are not processed using the RenderEdit command.
צור דיאגרמות מבנה נתונים לעיצוב תוכניות באמצעות מתודולוגיית Jackson.
Create data structure diagrams for program design using the Jackson methodology.
לא היתה אפשרות למצוא או לטעון מחלקה ספתיפית שנדרשה באמצעות Reflection.
Could not find or load a specific class that was requested through Reflection.
מציין איזה סוג של מערכת שרת הספק יחשוף באמצעות DataReader.
Indicates which server type system the provider will expose through the DataReader.
יש להגדיר קידוד מקוטע באמצעות המאפיין SendChunked.
Chunked encoding must be set via the SendChunked property.
השאילתה בוטלה באמצעות האסימון שסופק ל - WithCancellation.
The query has been canceled via the token supplied to WithCancellation.
יש לשנות באמצעות Outlook את המשימה שהוקצתה.
This assigned task needs to be changed using Outlook.
הוסף לוגיקה, ערוך את הפריסה ועוד באמצעות InfoPath.
Add logic, edit the layout, and more using InfoPath.
שני תצלומים פנימיים נוצרים עבור הדיפרנציאל, באמצעות ארכיטקטורת SnapSure סטנדרטית.
Two internal snaps are created for the differential, using standard SnapSure architecture.
כותרי רצועות ועטיפות תקליטורים מוגדרים באופן אוטומטי באמצעות שרת האינטרנט MusicBrainz.
Track titles and CD covers are set automatically using the MusicBrainz web service.
שליטה במראה של הפקד ToolBar, באמצעות ערכים מהספירה ToolBarAppearance.
Controls the appearance of the ToolBar control, using values from the ToolBarAppearance enumeration.
מחלקה זו נוצרה על-ידי MSBuild באמצעות המשימה GenerateResource.
This class was generated by MSBuild using the GenerateResource task.
אירוע זה מתרחש בעת הסרת הודעה מהתור באמצעות פעולת השירות BeginReceive.
This event occurs when a message is removed from the queue using the BeginReceive method.
התחברות למופע SQL Server בעל שם באמצעות אפשרות החיבור MultiSubnetFailover אינה נתמכת.
Connecting to a named SQL Server instance using the MultiSubnetFailover connection option is not supported.
התוספת לא הופעלה באמצעות AddInToken או שכבר בוצעה יציאה ממנה.
The add-in either was not activated through an AddInToken or has already been shut down.
תרגם מילים ומשפטים שבחרת במסמך, באמצעות Microsoft Translator.
Translate words and sentences you've chosen in a document, using Microsoft Translator.
הדפס ישירות מכרטיס הזיכרון באמצעות החריצים המובנים של כרטיס מדיה וקישוריות PictBridge.
Print directly from your memory card using the built-in media card slots and PictBridge connectivity.
צור חומרי שיווק ופרסומים מרהיבים להדפסה, לדואר אלקטרוני ולאינטרנט באמצעות Microsoft Publisher.
Create eye-catching publications and marketing materials for print, e-mail, and the Web using Microsoft Publisher.
הפרופילים שבמחשב שלך מוצגים ברשימה פרופילים באמצעות תוכנית השירות לחיבור WiFi.
Using the WiFi connection utility, the profiles for your computer are displayed in the Profiles list.
עליך להיכנס באמצעות חשבון Windows כדי להתקין את Exchange.
You must log on using a Windows account to install Exchange.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 12869. מדויק: 12869. זמן שחלף: 216 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo