הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בהתאם" לאנגלית

הצעות

ייתכן שתוצג סדרת הודעות, בהתאם לתנאים שתזהה Acrobat בטופס.
A series of messages might appear, depending on the conditions Acrobat detects in your form.
קיימות אפשרויות שונות לרישוי Windows, בהתאם לצורכי הלקוח.
There are various options for Windows licensing, depending on your customer's needs.
אלו מכם שילחמו בגבורה יתוגמלו בהתאם.
Those of you who fight bravely will be rewarded accordingly.
אתם רק הבנק אז תתנהגו בהתאם.
You boys are just the bank, so act accordingly.
פעולה זו עשויה להימשך זמן רב בהתאם למספר האתרים בהתקנת SharePoint.
This operation may take a long time to complete depending on the number of sites in your SharePoint installation.
בכרטיסייה Options יש אפשרויות תמונה רבות, המשתנות בהתאם לתבנית הקובץ שתבחר.
Many image options are available in the Options tab and they vary depending on the file format you choose.
הוכשרתי בבית ספר קשה ואני נלחם בהתאם.
I was trained in a hard school and I fight accordingly.
המושבעים רואים תבוסה בעינייה ומצביעים בהתאם.
Jury would see defeat in her eyes and vote accordingly.
האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לסוג אבטחת הסיסמה שצורפה למסמך:
Your options vary depending on the type of password security attached to the document:
המנגנונים המשמשים להגנה על מפתחות פרטיים המאוחסנים במאגר האישורים של Windows משתנים בהתאם לחברה שמספקת את האחסון.
The mechanisms used to protect private keys stored in the Windows certificate store vary depending on what company has provided the storage.
אפשרויות הייבוא של גרפיקה משתנות בהתאם לסוג התמונה המיובאת.
The options for importing graphics vary depending on the type of image being imported.
המפקד העליון נתן לנו פקודות בהתאם.
Our commander in chief has given us our orders accordingly.
זוהית כסיכון ביטחוני ואני פעלתי בהתאם.
You were identified as a threat to security and I acted accordingly.
זה מותג פרימיום והוא מתומחר בהתאם.
It's the premium brand and it's priced accordingly.
בהתאם לגודל הארגון, ייתכן שאיסוף הנתונים ב - Exchange יימשך זמן-מה.
Depending on the size of your organization, Exchange might take a while to collect the data.
הביצועים בפועל משתנים בהתאם לחומרה והתוכנה הספציפיות שברשותך.
Performance will vary depending on the specific hardware and software you use.
בהתאם לרמת השירות שנרכשה על-ידי הלקוח, יחולו האפשרויות הבאות:
Depending on the service level that was purchased by the Customer, the following options will apply:
זהו מצב רגיש ואנו מבקשים שתמשיך בהתאם.
This is a sensitive situation, and we ask that you proceed accordingly.
ל - DataSet אין אפשרות להרחיב ישויות. השתמש ב - XmlValidatingReader והגדר את המאפיין EntityHandling בהתאם.
DataSet cannot expand entities. Use XmlValidatingReader and set the EntityHandling property accordingly.
בהתאם לסוג השירות שנרכש עם המוצר הנתמך, Dell עשויה לספק טכנאי באתר לצורך החלפת הרכיבים.
Depending on the type of service that was purchased with the Supported Product, Dell may provide an onsite technician to replace the parts.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3340. מדויק: 3340. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo