הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: לא בולט
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בולט" לאנגלית

הצעות

בלוק כותרת ממורכז עם קווי הדגשה, תאריך בולט ותקציר
Centered title block with accent lines, a prominent date, and abstract
נראים את האנשים בקבוצה שלך להיות בולט ביותר...
The men in your group seem to be the most prominent...
ישנם יתרונות בלהיות בולט כאשר המטרה היא פחות באיסוף מידע ויותר בהפחדה.
There are advantages to being obvious when the goal is less about information-gathering and more about intimidation.
בולט מאוד שילדינו מבולבלים לגמרי בנושא ה -11/9.
It is obvious our children are still completely confused about 9/11!
הסדק בולט, וזה רק החמיר.
The crack's still conspicuous and only getting worse.
לא כדאי שתנסה להיות קצת פחות בולט?
Shouldn't you try to be a little less conspicuous?
אני מנהיג עסקי בולט ואורח לארוחת ערב מחוזר
I am a prominent business leader And a highly sought after dinner guest
זה בולט ביותר באוקיינוס הארקטי ובשטחים שסביבו.
It's most obvious in the Arctic Ocean and the lands that surround it.
חשבתי שמגרש החניה בוולמארט יהיה קצת בולט.
Well, I thought the parking lot at Walmart would be a little obvious.
"האם לדעתך רעיית פוליטיקאי בולט ללא שום רקורד פוליטי
"Do you think a prominent politician's wife"with no political credentials
אכפת לך להעביר את עיר הרגועים למקום בולט קצת פחות?
Well, can you move Coolsville to some place less conspicuous?
זה היה תירוץ לעצור אותך ברחוב באופן בולט לעין.
It was a pretext to get you off the street in a conspicuous way.
אבל שינינו את הסדר כדי שיהיה פחות בולט.
We changed the order so it's less obvious.
הוא בולט בתחומי הפיננסים הפלדה, הפחם.
He is prominent in finance, steel, coal.
שמעת יש לי כפיס מוח בולט מאוד?
You hear that? I've got a very prominent corpus collosum.
זה נראה לי בולט, העוול.
It seemed really obvious to me, the injustice of it.
זה ייראה קצת בולט שבו אנחנו הולכים הבאים.
It'll look a little conspicuous where we're going next.
אחד מכם יושב במועצת המנהלים של תאגיד שידור בולט.
One of you sits on the board of a prominent broadcaster.
אקדח בצד הימני זה בולט תראה.
Gun in the right-hand side -It makes a bulge you can see.
כשהמכסה בולט ככה, זה סימן לזיהום חיידקי
When the top sticks out like that, it's a sign of bacterial contamination.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1154. מדויק: 1154. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo