הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בולטות" לאנגלית

prominent
stick out
bulging
conspicuous
bug
glaring
are sticking out
pronounced
Protruding
outstanding
stand out
knuckle
highlights
protrude
googly-eyed

הצעות

הגליון עוסק בנשים הכי בולטות ומשפיעות בטכנולוגיה.
The issue is about the most prominent and influential women in technology.
נאמר לי משפחות בולטות בקרב החברה בלונדון השימוש שעושים בו.
I was told prominent families amongst London society made use of it.
האוזניים שלי בולטות, אני חייב לגדל שיער ארוך.
My ears stick out, I have to grow my hair long.
אוקיי, כשהשיער משוך לאחור, האוזניים שלי בולטות?
Okay, when my hair is pulled back, do my ears stick out?
יש לך עור מזעזע ועיניים בולטות.
In that you have hideous skin and bulging eyes.
אני פאולסן בולטות ואני מייצג את דטרויטאוטומטי יצרני -
Well, I'm Bulging Paulsen and I represent the Detroit auto manufacturers.
בהמשך, כמה תכונות של אסכולות שונות הפכו בולטות:
Later on, some traits of different schools became prominent:
ומה עם איזשהן דמויות בולטות שהקהל נגד ההפלות יכול להשמיץ?
What about any prominent figures who the antichoice crowd could vilify?
אתה יודע כמה ילדים ממשפחות בולטות יש לי כל הזמן מהכלא בשלוש השנים האחרונות?
You know how many children from prominent families I've kept out of jail the last three years?
מקרים שכוללים ספרות בולטות, המקרים האלה בדרך כלל לוקחים יותר זמן כי אתה יודע
Cases that involve prominent figures, These cases usually take more time because you know
חלקית זה נכון. אין כל-כך הרבה נשים בולטות בטכנולוגיה.
Part of that is true. There aren't as many prominent women in technology.
אם הוא היה מגדל אותו אוזניו לא היו בולטות כל כך הרבה.
If he were to grow it, his ears wouldn't stick out as much.
האם זה בולטות או זה נראה רופפת?
Is it bulging or does it look lax?
אני מתכוון, ככל הנראה, יש משפחות עשירות, בולטות יותר בסביבה.
I mean, presumably, there are wealthier, more prominent families around.
יש לה שפתיים בולטות כמו לי ועיניים שמחפשות הרחק.
She's got prominent lips like me... and those far-searching eyes...
מה שאני לא רואה הוא כל נזק מבני ממשי, דיסקיות בולטות או מפרקים מפרקים.
What I'm not seeing is any real structural damage, bulging discs or joint arthritis.
כריס אנדרסון, עורך "וויירד", הגן על בחירתו באומרו שאין מספיק נשים בולטות בטכנולוגיה כדי למכור עמוד שער, כדי למכור גליון.
Chris Anderson, the editor of Wired, defended his choice and said, there aren't enough women, prominent women in technology to sell a cover, to sell an issue.
העצמות כאן בולטות קצת.
The bones stick out a little bit right here.
את רוצה שאתחיל לאסוף מדבקות בולטות?
You want me to start collecting puffy stickers and lip gloss?
שתיהן מילים מודרניות בגלל זה הן בולטות.
They're both modern words, which is why they stand out.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 156. מדויק: 156. זמן שחלף: 197 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo