הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בין" לאנגלית

חפש את בין ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

678
518
433
274
אשף לכיוונון מיפוי בין משתמש כניסה ועובד לפרמטרים עבור סינכרון Microsoft Outlook.
Wizard to set up mapping between logon user and employee and parameters for Microsoft Outlook synchronization.
לא היתה אפשרות לשחזר חיבורים בין פקדי מסנן לטבלאות PivotTable.
Connection(s) between filter controls and PivotTables could not be restored.
TimeSpan שמציין את הפרש הזמן המרבי בין שעוני המערכת של שני הצדדים המתקשרים.
A TimeSpan that specifies the maximum time difference between the system clocks of the two communicating parties.
צור חיבור חדש בין Web Parts המשמשים כמקור וכיעד.
Create a new connection between the source and target Web Parts.
פרמטר הגודל חייב להיות בין אפס לערך המרבי של Int32.
The size parameter must be between zero and the maximum Int32 value.
מניעה ממשתמשים ליצור חיבורים בין Web Parts, וסיוע בשיפור האבטחה והביצועים.
Prevents users from creating connections between Web Parts, and helps to improve security and performance.
לפי הרשומות שלנו שנתיים לפני שהמלחמה בין בין הוורלונים והצללים התחממה
According to our records... two years before the war between the Vorlons and Shadows heated up...
אין חברויות בין בין משפחות של קצינים לחיילים אלו החוקים.
No fraternizing between families of officers and NCOs. There are rules.
הטבלה xRefTableRelation מכילה את הקשרים בין שתי טבלאות ואת השדות הנמצאים בשימוש על-ידי הקשר
The xRefTableRelation table contains the relationships between two tables, and the fields used by the relationship
ואנו יכולים לראות מה היחס בין השניים.
And we can see what the relationship is between those two things.
מהו התו שנמצא בין מספרי החשבונית?
What is the character that is between the invoice numbers?
הצירוף אינו מכיל קישור בין הטבלאות המצורפות בפסוקית WHERE.
The join does not contain any link between the joined tables in the WHERE clause.
אנחנו באמצע התנגשות אדירה בין הישן והחדש.
We are in the middle of a tremendous clash between the old and the new.
לא ניתן לשנות נתיב תצורה בין קריאות ל - BeginUpdateBatch ול - EndUpdateBatch.
Cannot change configuration path between calls to BeginUpdateBatch and EndUpdateBatch.
אני גדלתי בניו יורק בין הארלם לברונקס
I grew up in New York City, between Harlem and the Bronx.
אין אפשרות לקיים יחס בין טבלאות בקבוצות נתונים (DataSets) שונות.
Cannot have a relationship between tables in different DataSets.
קשר הגומלין בין שני האובייקטים אינו ניתן להגדרה כי הם צורפו לאובייקטים ObjectContext שונים.
The relationship between the two objects cannot be defined because they are attached to different ObjectContext objects.
ארגומנט של GetDayOfWeek צריך להיות מספר שלם בין 1 ל - 7.
Argument to GetDayOfWeek must be integer between 1 and 7.
פעולה בין ביטוי וסוג אינה נתמכת.
An operation between an expression and a type is not supported.
והייתה אינטראקציה בין דיפלומטיה והכח שבא מלמטה-למעלה.
And there was an interaction between diplomacy and the power coming bottom-up.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 39550. מדויק: 39550. זמן שחלף: 404 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo