הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ביקורת" לאנגלית

הצעות

כשנותנים לך מחמאה את חושבת שזו ביקורת.
Whenever you're given a compliment, you take it as criticism.
אתה חייב ללמוד לקבל ביקורת, מאט.
You've got to be able to take criticism, Matt.
ביקורת פסיכיאטרית הוא הליך סטנדרטי לחלוטין.
And you know, a psychiatric review is totally standard procedure.
תיתן לנו ביקורת טובה בסוכנות עכשיו.
Be giving us a good review at the agency now.
אנו תמיד מבצעים ביקורת על פעולות של מנהלי מערכת בארגון Exchange שלך.
We always audit administrator actions in your Exchange organization.
מגדיר מחדש את המאפיין IsAuditEnabled של התכונות בפתרון לאפס כאשר הן מסומנות כלא חוקיות עבור ביקורת במהדורה הנוכחית.
Resets the IsAuditEnabled property of the attributes in the solution to zero when they are marked as not valid for audit in the current release.
בנוסף, Celerra FLR מספקת מסלול ביקורת הרושם את פעילות המשתמשים בקבצים שבמערכת קבצים זו.
In addition, Celerra FLR provides an audit trail that logs user activity on files in that file system.
פגשתי אותה כשהתחלתי ביקורת על בית הייבן.
I met her when I started the audit on Haven House.
מזהה הטבלה שיש לרשום ביומן באמצעות נתיב ביקורת.
The ID of the table that must be logged with an audit trail.
תחום שבו יש להפעיל נתיב ביקורת עבור הטבלה שצוינה.
A domain where an audit trail should be activated for the specified table.
השדות שהשתנו באמצעות פעולה זו אינם זמינים למעקב ביקורת.
The fields changed by this action are not enabled for audit tracking.
אין ערכי יומן ביקורת עבור תיבת דואר זו התואמים לקריטריוני החיפוש שלך.
There are no audit log entries for this mailbox that match your search criteria.
הסוג של רמת אימות ההודעות שמשמש לרישום אירועי ביקורת.
The type of message authentication level that is used to log audit events.
אירע כשל במהלך כתיבה אל יומן ביקורת האבטחה.
A failure occurred while writing to the security audit log.
גם אין צורך לענות לכל ביקורת או עקיצה.
Nor do you need to respond to every criticism or barb.
דרג תוספת זו בחנות וכתוב ביקורת לגביה.
Rate and review this add-in on the store.
אופציונלית, ציין מיקום לאחסון דוחות ביקורת בטרם חיתוך יומן הביקורת:
Optionally, specify a location to store audit reports before trimming the audit log:
אופציונלית, ציין את מספר הימים לשימור נתוני יומן ביקורת:
Optionally, specify the number of days of audit log data to retain:
זהו ג'וקר שמנטרל כל ביקורת סבירה.
It's a wildcard for disarming any reasonable criticism.
ניתן למחוק ערכי ביקורת רק בטווח האתר.
Audit entries can only be deleted at the site scope.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2620. מדויק: 2620. זמן שחלף: 104 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo