הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בכבוד" לאנגלית

with respect
respectfully
with dignity
honorably
gracefully
honourably
with honor with honour
yours
pleasure
sincerely respectful
disrespected
decent
disrespect

הצעות

38
עוברים את הגבול כשמפסיקים להתייחס לאנשים בכבוד.
You crossed the line when you stopped treating people with respect.
היינו חברים והתייחסתי אליו בכבוד והערכה.
We were friends, and I treated him with respect and dignity.
אתה שואל אותי בכבוד לחייב את הבן שלי עם גניבה.
You're respectfully asking me to charge my son with grand theft.
כולנו חייבים לחיות בכבוד במיוחד בימים של שנאה.
We all must live with dignity, especially in the days of hatred.
כשלראשונה באתי לאוז, התייחסנו למבוגרים בכבוד.
When I first came to OZ, we treated our elders with dignity.
במידת האפשר, ברצוני להמשיך באמצעות המועדון בכבוד.
If possible, I'd like to proceed through the club with dignity.
בעבר נשללה ממני הזכות למות בכבוד.
I was once denied the right to die with dignity.
שנית, אתה תתנהג אליי בכבוד וכשוות-ערך.
Second, you will treat me with respect and as your equal.
הוא הגבר הראשון שנהג אליי בכבוד?.
It's the first man that ever treated me with respect.
אני מבקש שתתייחס בכבוד לחפצים שלי.
I'm out here to have my things treated well, with respect.
במקום שבו גדלתי, מתייחסים לאורחים בכבוד לא מעליבים אותם בשער
Where I come from, guests are treated with respect, not insulted at the gates.
הסיבה שהם מסתדרים כמו שצריך היא שאנחנו מתייחסים אליהם בכבוד.
The reason they're well-adjusted is because we treat them with respect.
בכבוד, המפקד אני לא מתחרטת על פעולותיי.
With respect, sir, I don't regret my actions.
היא חשה חובה לתת להם דרך מתוך בכבוד...
She felt an obligation to give them a way out with dignity...
אז היא תמות בכבוד לפחות בעיתון הזה.
Then it'll die with dignity, at least at this paper.
התייחסת לקורבנות בכבוד והתייחסת אלינו בהגינות.
You treated the victims with respect and you treated us fairly.
אדם חכם תמיד, נוהג בזר בכבוד
Wise man always treats a stranger with respect,
עזרה לשכנים כוללת דברים רבים נוספים כמו התייחסות לסביבה בכבוד.
Helping one's neighbors includes many other things such as treating the environment with respect.
הוא צריך להתנהג בכבוד, כי...
he should be treated with respect, because...
הם לימדו אותי שצריך להתייחס בכבוד לעו"ד.
They taught me that lawyers should be treated with respect.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2068. מדויק: 2068. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo