הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בלוח" לאנגלית

pane
pasteboard
board panel
on the clipboard
chart
calendar schedule
palette

הצעות

ניתן גם להשתמש בלוח 'מבנה' להתאמת ההיררכיה של רכיבים.
You also use the Structure pane to adjust the hierarchy of the elements.
InDesign מתחיל ברכיב הראשון שמתחת לשורש של קובץ XML המיובא, ומחפש רכיב מתאים בלוח 'מבנה'.
Starting with the element just beneath the root in the incoming XML file, InDesign searches for a matching element in the Structure pane.
מספרי העמוד באזור הסלאג מציגים מספר במקום פריט אינדקס בלוח.
Page numbers in the slug area display a number rather than the pasteboard index entry (PB).
זו הסיבה שהביא אותי בלוח בחודש שעבר.
That's why the board brought me in last month.
אם InDesign אינו מוצא רכיב תואם, הוא מוסיף את הרכיב בנקודת ההתחלה של החיפוש בלוח 'מבנה'.
If InDesign doesn't find a match, it inserts the incoming element in the Structure pane at the starting point of the search.
ניתן גם ליצור מעברים באמצעות הקשת Enter בלוח הספרות.
You can also create breaks by using the Enter key on the numeric keypad.
הפריט בלוח אינו ניתן להדבקה לתוך פקד זה@1@1
The item on the Clipboard can't be pasted into this control.@1@1
האובייקטים בלוח גדולים מדי להדבקה בפרסום הנוכחי.
The objects on the Clipboard are too large to paste into the current publication.
הצג את הפעילויות שהוקצו לך בלוח תאריכים.
View the tasks that are assigned to you in a calendar.
רצף מספרים זה משמש ליצירת מזהים ייחודיים להודעות בלוח המודעות
This number sequence is used to generate unique ids for messages in the notice board
לא קיימים נתוני צורה של Office בלוח.
No Office shape data is on the clipboard.
מקש Num Lock פעיל: באפשרותך להזין מספרים באמצעות המקלדת הנומרית בלוח המקשים שלך.
Num Lock Enabled: You can enter numbers from the Number Pad on your keyboard.
ל - Outlook אין אפשרות לחפש בלוח השנה שצוין.
Outlook cannot search the specified calendar.
יתכן שיישום אחר משתמש בלוח כעת נסה שוב
Another application may be using the Clipboard at the moment. Please try again
עיין בלוח הצבעים המציג דוגמאות מודפסות של צבעי דפוס Toyo.
Consult the color guide that illustrates printed samples of Toyo Ink.
פתח דפדפן, הדבק את הקישור בשורת הכתובת ולאחר מכן הקש Enter או Return בלוח המקשים.
Open a browser, paste the link in the address bar, then press Enter or Return on your keyboard.
פגע בלוח והתגלגל החוצה ואינדיאנה מנצחים את המשחק.
Hit the board and spun out, and Indiana wins the game.
ישנם שתי דרכים מבלי להיוועץ בלוח השנה.
There are two ways of knowing for certain without consulting a calendar.
פעילות חדשה נוצרת כעת בלוח השנה.
A new appointment is being created in the calendar.
השתמש באפשרות 'הסר התקנת תוכנית' בלוח הבקרה כדי לשנות את התקנת Exchange Server שלך.
Use the Uninstall a Program selection in Control Panel to modify your Exchange Server installation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1794. מדויק: 1794. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo