הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בלתי תלוי" לאנגלית

חפש את בלתי תלוי ב: הגדרה מילים נרדפות
independent
independently
IVs
ג'ון מקווה להיות בלתי תלוי בהוריו.
John hopes to be independent of his parents.
ניתוח בלתי תלוי של מידע שמסרו עובדים באופן אנונימי בסקרים.
Independent analysis from anonymous employees on their surveys.
כך הארגונים הלא ממשלתיים הופכים לחלק מהמערכת הממשלתית, במקום להיות חלק בלתי תלוי בה.
So the NGOs become part of a public government system, rather than independent of it.
ויש לנו מידע בלתי תלוי שהתקבל מאנשי אל-קאידה שנלכדו, לפיו המטרה נראתה לאחרונה באזור זה.
And we have independent intelligence obtained from captured Al Qaeda sources that indicate the target has been seen in this region recently.
אך אנחנו סבורים שנחוצה חקירה בלתי תלויה
But we think that an independent investigation is called for.
האם תמיד להקצות בנפח תוספת בלתי תלויה בכמות?
Always allocate quantity independent supplement on the volume?
אנו זקוקים לבדיקה בלתי תלויה באמצעות מכשירים מתקדמים לריצוף דנ"א.
We need an independent test using top-of-the-line DNA sequencers.
אוקיי, אנחנו רוצים הערכה בלתי תלויה.
OK, we want an independent assessment.
אני חושב שהוא זקוק לסקירה בלתי תלויה של התקרית הזו.
I think he needs an independent look at this accident.
את צריכה עזרה מקצועית בלתי תלויה.
You need independent, professional help.
בלתי תלוי בך אך בלתי נשכח
Independent of you, but not forgotten.
הייתי רוצה שתיבדק בידי פסיכיאטר בלתי תלוי...
I'd like to have you examined by an independent psychiatrist...
ושוב פעם, באמצע השממה המימית של קרקעית הים מעיין חיים שופע יוצא מגדר הרגיל בלתי תלוי לחלוטין באנרגיית השמש.
0nce again, in the midst of a totally barren sea bed, an extraordinarily rich oasis of life totally independent of the sun's energy.
הזמן נחשב לקבוע מוחלט, הזמן יהיה זהה בכל מקום בלתי תלוי בגורם התנועה של אדם כלשהו.
Time was considered as an absolute concept the time would be everywhere the same, independent of the state of motion of somebody.
כל אחד מטיתנו צריך לבצע ספירה בלתי תלויה משלו.
We're each supposed to make an independent count.
כי אז לא הייתי בלתי תלוי.
Well, because then I wouldn't be working independently.
אבטח פריטי מודל יחידים באופן בלתי תלוי במודל זה.
Secure individual model items independently for this model.
הבדיקה שלי הראתה שחברות מזון הגזימו בדרך-כלל פי שבעה יותר בהשוואה למחקר בלתי תלוי.
The study showed that food companies exaggerated typically seven times more than an independent study.
איזה מר אלפרד ראסל וואלס הגיע באופן בלתי תלוי לאותה ההשקפה בדיוק.
A Mr Alfred Russell Wallace has arrived independently at exactly the same opinion.
הוא תיכנן להציג בדיקות ע"י גוף בלתי תלוי.
He planned to introduce testing by an independent body.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 72. מדויק: 72. זמן שחלף: 80 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo