הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במקום" לאנגלית

חפש את במקום ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

674
437
369
עליך להיכנס לתחום Windows במקום למחשב המקומי.
You must be logged on to a Windows domain instead of the local machine.
אתה מפקפק ומתאונן במקום במקום להקדיש עצמך למשימה.
You stand questioning and complaining instead of setting yourself to the task!
כדי להתקין את Windows Internet Explorer 8, נא הפעל את הקובץ iesetup.exe במקום זאת.
To install Windows Internet Explorer 8, please run iesetup.exe instead.
אין עוד תמיכה במאפיין זה. השתמש ב - Layout במקום זאת.
This property is no longer supported Use Layout instead.
במקרה שלא, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ במקום אחר בתצוגת Code כדי להציב את נקודת ההכנסה במיקום הרצוי.
If it isn't, you might need to click somewhere else in Code view to place the insertion point where you want it.
ניתן לשנות את מיקום ברירת המחדל שבו Dreamweaver שומר משאבי Spry, אם ברצונך לשמור אותם במקום אחר.
You can change the default location where Dreamweaver saves Spry assets if you prefer to save them somewhere else.
אך במקום להתבסס, עברתי לאריזונה.
But instead of settling down, I went to Arizona.
על פעולת השירות Construct ליצור מופעים עבור המחלקה בלבד. שקול שימוש בתבנית חדשה סטטית במקום זאת.
The Construct method must only instantiate the class. Consider using a static new pattern instead.
אין סוכני משתמש הרשומים לקבלת קבצי InfoPath במקום דף אינטרנט בשרת זה.
There are no user-agents registered to receive InfoPath files instead of a Web page on this server.
ציין את רשימת סוכני המשתמשים שיקבלו טפסי InfoPath כקבצי XML במקום דפי אינטרנט מלאים למטרות יצירת אינדקס.
Specify the list of user agents that, for indexing purposes, will receive InfoPath forms as XML files instead of full Web pages.
Setup.exe אינו יכול לקבל פרמטרים של שורת פקודה. השתמש במקום זאת ב -.
Setup.exe can't accept command-line parameters. Use instead.
o בניית תוכן עניינים באמצעות רמות חלוקה לרמות במקום ערכי TC
o Builds a table of contents by using outline levels instead of TC entries
אין באפשרותך לקרוא לשירותי האינטרנט של Exchange באמצעות חשבון מקומי. השתמש בחשבון תחום חוקי במקום זאת.
You cannot call Exchange Web Services using a local account. Use a valid domain account instead.
אין אפשרות להשתמש במאפיין בביטוי Exists. השתמש ב - IsEqualTo במקום זאת.
Property cannot be used in Exists expression. Use IsEqualTo instead.
החלטתי במקום זה להיות חקלאי אורגני.
I decided that I'd rather be an organic farmer instead.
Outlook עם תמיכה בארגונים או קבוצות עבודה אינו תומך בחשבונות IMAP. נא בחר חשבון POP3 לייבוא במקום זאת.
Outlook with Corporate or Workgroup Support does not support IMAP accounts. Please select a POP3 account to import instead.
תיקיית המסמכים המוגדרת כברירת מחדל אינה נמצאת. ( idspnOneNote) יפתח מחברות במחשב זה במקום זאת.
The default documents folder cannot be found. (! idspnOneNote) will open notebooks on this computer instead.
שירות האינטרנט אינו זמין כרגע. במקום זאת, ( idspnOneNote) יפתח מחברות במחשב זה.
The Web service is currently not available. (! idspnOneNote) will open notebooks on this computer instead.
מקור התוצאות שנבחר אינו זמין. במקום זאת המערכת משתמשת בתוצאות מקומיות של Sharepoint.
The selected result source is unavailable. Local Sharepoint Results is used instead.
במקום, הייתי רוצה לנסות משהו שנקרא אילתור
Instead, I'd like to try something called "improvisation."
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 42301. מדויק: 42301. זמן שחלף: 316 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo