הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "במשך השנתיים האחרונות" לאנגלית

חפש את במשך השנתיים האחרונות ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
for the last two years
for the past two years
over the past two years
over the last two years
for two years
in the last two years
for the last couple of years
עבדנו על זה במשך השנתיים האחרונות.
We've been working on this for the last two years.
במשך השנתיים האחרונות צוות מתקדם של רובוטריקים חדשים מצאו מפלט תחת פיקודי.
For the last two years, an advanced team of new Autobots has taken refuge here under my command.
אני מבקרת אותו כל כמה חודשים במשך השנתיים האחרונות.
I've checked in with him every few months for the past two years.
במשך השנתיים האחרונות, שיקרתי לעיתונות בקשר למערכת היחסים שלנו
For the past two years, I have lied to the press about our relationship to protect him.
במשך השנתיים האחרונות של שימוש במוצר שלנו, ג'ניפר הגדילה את החסכונות שלה ב 60 אחוז.
Over the past two years of using our product, Jenipher has increased her savings by 60 percent.
במשך השנתיים האחרונות, למדתי להכיר את הפרטים בחללית הזו.
Over the past two years, I have become familiar with the individuals on this vessel.
במשך השנתיים האחרונות כדי להשיג לו את רשימת הסוכנים.
for the last two years, to get him our NOC list.
הם חייבים לשלם לך במשך השנתיים האחרונות של החוזה.
They do have to pay you for the last two years of your contract.
שמעתי שדוד שלו לימד אותו בבית בווגאס במשך השנתיים האחרונות.
CLARISSA: I heard his uncle homeschooled him in Vegas for the last two years.
במשך השנתיים האחרונות 500 מהכפרים הללו היכן שהמחסנים נמצאים לא נזקקו לסיוע במזון - הם עצמאיים
For the past two years, 500 of these villages where these are have not needed any food aid - they're self-sufficient.
אבל במשך השנתיים האחרונות, כל פעם שהסתכלתי בעיניים של אמא שלי, ראיתי כאב ועצב.
But for the last two years... every time I looked into my mom's eyes... the only thing I saw was hurt and sadness.
ואולי זאת הסיבה לכך שהאנשים האלה מצליחים להריץ את הקטע הזה במשך השנתיים האחרונות
And maybe that's why... this guy's been able to run these shows... for the past two years.
זה פשוט שאתה כבר לא כל כך עסוק במשך השנתיים האחרונות, אתה אף פעם לא לקח אותי לארוחת צהריים.
It's just that you've been so busy for the last two years, you've never taken me up for lunch.
אתה רואה, במשך השנתיים האחרונות, מאסטר ברוס, כל מה שאני ניסיתי לעשות הוא להגן עליך ולשמור אותך בטוח.
You see, for the past two years, Master Bruce, all I've tried to do is protect you and keep you safe.
קיטריג' חושב שאני החפרפרת, -,שמועסק על ידי סוחר נשק בשם מקס - במשך השנתיים האחרונות, כדי להשיג לו את רשימת הסוכנים.
Kittridge assumes I'm the mole, employed by an arms dealer, Max, for the last two years, to get him our NOC list.
ייתכן והייתי מעליו כשהתחלנו, אבל במשך השנתיים האחרונות עבדנו ביחד זה לצד זה.
I may have been above him when we started, but for the last two years, we worked together side by side.
אני יודע שזה קילומטרים מכאן ומכל מי שצופה, אבל העניין הוא, טוב, במשך השנתיים האחרונות, הם עבדו על כיווץ, כיווץ קטן של שתי כיכרות והצבת שני רמזורים.
I know it's miles away from here and from anybody watching, but the thing is, OK, for the last two years, they've been working on shrinking - slightly shrinking - two roundabouts and putting some traffic lights up.
בא ויוצא במשך השנתיים האחרונות
זוכר את ההזדמנות עליה דיברנו במשך השנתיים האחרונות?
You know the opportunity we've been talking about for the last two years?
ובגלל זה אתם משעים את כל הילדים שמשליכים ברד על הפנים שלנו במשך השנתיים האחרונות?
Is that why you suspended all the kids who have been tossing slushees in our faces for the past two years?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 54. מדויק: 54. זמן שחלף: 99 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo