הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בסיס" לאנגלית

חפש את בסיס ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

157
136
אפשר להשתמש ב - Uri מוחלט בלבד ככתובת בסיס.
Only an absolute Uri can be used as a base address.
שם בסיס של הודעת עזרה אינו יכול להיות Null או ריק.
Help message base name may not be null or empty.
האם ההזמנה המתוכננת נוצרה על בסיס תחזית הרכישה
Has the planned order been generated on the basis of the purchase forecast
ניתן לבצע החלפה על בסיס ערך המשתנה.
Switch can be performed on the basis of the variable value.
הכתובת של בסיס ההאזנה שצוינה חייבת לכלול מספר יציאה שאינו אפס בעת השימוש ב - ListenUriMode.Explicit.
The listen base address specified must include a non-zero port number when using ListenUriMode.Explicit.
אובייקטי CollectionType אינם יכולים לכלול סוג בסיס.
CollectionType objects cannot have a base type.
בסיס אחוזים של קריאות ל - New-RemoteMailbox עם מטמון הקצאת משאבים פעיל.
Percentage base of New-RemoteMailbox calls with active provisioning cache.
הערה: השירות חייבת לכלול כתובת בסיס של http כדי להוסיף נקודת קצה זו.
Note: your service must have an http base address to add this endpoint.
דף העזרה של ServiceDebugBehavior זמין בכתובת יחסית ואין אפשרות ליצור אותו כיוון שאין כתובת בסיס.
The ServiceDebugBehavior Help Page is enabled at a relative address and cannot be created because there is no base address.
חתימת בסיס חוקית - מידע XAdES פגום או שיש בעיות באישור.
Valid base signature - XAdES information corrupt or has certificate problems.
התוכנה הכלולה עם PowerVault RD1000 מאפשרת גיבויים מתוזמנים קבועים על בסיס חודשי, שבועי או יומי.
Software included with the PowerVault RD1000 enables regularly scheduled backups on a monthly, weekly or daily basis.
מונה בסיס המשמש לחישוב זמן הביצוע של Web Part
A base counter that is used in the calculation of Web Part Execution Time
כתובת בסיס אינה יכולה להכיל מחרוזת שאילתה של Uri.
A base address cannot contain a Uri query string.
המחלקה SystemObject אינה יכולה לכלול מחלקת בסיס או ליישם ממשק
The class System.Object cannot have a base class or implement an interface
בקוטב הדרומי יש בסיס מדעי גדול.
At the South Pole there's a big scientific base.
חשבתי שקיים אולי בסיס גשמי כלשהו להחלטות מוסריות.
I thought, maybe there's some earthly basis for moral decisions.
אתה תחקור שוד במחסן באותו בסיס.
You should investigate a robbery in the store at the same base.
רציחות בוצעו על בסיס הרבה פחות.
Murders have been committed on the basis of far less.
שם נבנה את בסיס המבצעים שלנו?
Is that where will we build our base of operations?
מנוי בסיס מוגדר להתפוצץ ברבעון הבא.
Subscriber base is set to explode within the next quarter.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5996. מדויק: 5996. זמן שחלף: 203 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo