הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בסמיכות" לאנגלית

in close proximity
in proximity
perimortem
אני סבורה שכמה מהם היו בסמיכות לפלייר.
I believe several of them were in close proximity to the Flyer.
רק מי בסמיכות אליה כאשר היה לההתקפה.
Only those in close proximity to her when she had an attack.
אתה גילית את סג"מ ססקה בסמיכות אליהם.
You did discover Ensign Seska in proximity to them.
החווה רחוק מדי של מגוון מכאן לנו לשים עוד כאלה בסמיכות זה לזה.
The Farm is too far out of range from here for us to put any more of these in proximity to each other.
שהחל בחוות תעשייתיות גדולות ב סין, איפה אנשים עבדו בסמיכות לתרנגולות וחזירים.
Which started on large industrial farms in china, Where people worked in close proximity to chickens and pigs.
ובכן, זה יהיה הגיוני אם הבנים היו בסמיכות והם נלחמים.
Well, that would make sense if the boys were in close proximity and they're fighting.
כן, זה היה בסמיכות למקום שבי המחט ניקבה את קרום העצם.
Yes, it was in close proximity to where the needle punctured the periosteum.
חזרתי שבעה ימים והורדתי כל השיחות בתהליך והשירות בסמיכות למרובע צ'יינה טאון.
I went back seven days and downloaded all in-progress and service calls in close proximity to the Chinatown quad.
מרת סנט קלייר, חלון ונהר בסמיכות קרובה, לא מעידים אוטומטית על מוות אלים.
Mrs. St. Clair a window and a river in close proximity does not automatically mean violent death.
הוא או היא לא יותר מעשרה, וראיתי את הילד הזה בסמיכות לאמא שלך.
He or she is no older than ten, and I saw this child in close proximity to your mother.
אבל אני חושב שהוא מקבל תמריץ מהידיעה שהוא חי בסמיכות לאנשים שהם אגדה, אבל חיו באמת והיו בחדרים האלה.
But I think he does receive a stimulus from the knowledge of living in close proximity to the people who are legendary, but who actually were alive and were in these rooms.
איפה אנשים עבדו בסמיכות לתרנגולות וחזירים.
Where people worked in close proximity to chickens and pigs.
נוכל לתכנת אותו להתפוצץ בסמיכות לדלתא פלייר.
We could program it to detonate once it's in proximity to the Delta Flyer.
הוא חושב שאמילי הוחזקה בבניין שלפני המלחמה בסמיכות למסעדה אתיופית.
He thinks Emily's being kept in a pre-war building in close proximity to an Ethiopian restaurant.
בימים האחרונים, יש לך היה בסמיכות מאוד כדי כמה...
In the last few days, you've been in very close proximity to a few...
אדוני, עד כמה קרוב עמדת בסמיכות לקורבנות?
Sir, how close were you standing to the victims?
התיאוריות שלנו מצביעות על כך שהחומרים הגרעיניים נמצאות עדיין בסמיכות לפרחאד.
Our working theory's that the nuclear materials are still in the proximity of Farhad.
תעקוב אחרי התנועה שלי בשעה שאני מזיזה את המעי בסמיכות לו.
Now follow my motion as I move the bowel proximally.
בעבר האבולוציוני הרחוק, צרעות אחרות החלו לבנות את קיניהן בסמיכות לחברותיהן.
Back in the distant evolutionary past, other wasps started to build their nests alongside one another.
והן בסמיכות לזירה שלנו, זה נראה הימור קלוש
And they're in close enough proximity to our scene.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 66. מדויק: 66. זמן שחלף: 116 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo