הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בשורת" לאנגלית

bar line
row
taskbar
gospel
word of

הצעות

38
הצג את הסימנייה או הנושא הנבחר בשורת הסימניות
Show the selected bookmark or topic in the bookmarks bar
לא היתה אפשרות לקבל את מסמך או תיקיית SharePoint המבוקשים. באפשרותך לנסות לעבור ישירות אל המשאב על-ידי העתקת הקישור שהקלדת והדבקתו בשורת הכתובת בדפדפן שלך.
The SharePoint document or folder you requested couldn't be opened. You can try going directly to the resource by copying the link you typed and pasting it into the address bar in your browser.
עליך לציין תיקיית יעד בשורת הפקודה עבור התקנה שקטה.
You must specify a target folder at the command line for a silent install.
תתחיל בשורת הקיפאון ותפרוש אותה על האביב והקיץ.
Start at the freeze line and spread out to Spring and Summer.
זה ממש כאן בכניסה בשורת מוסיקה.
It's right here at the entrance to music row.
הזינו תוויות לערכות הנתונים השונות בשורת התאים העליונה.
Enter labels for the different sets of data in the top row of cells.
צוין קובץ בשורת הפקודה. ההדפסה מתוך הקלט הסטנדרטי תבוטל.
A file has been specified on the command line. Printing from STDIN will be disabled.
והוא הביא את בשורת החצר 18.
AND IS BROUGHT DOWN AT THE 18 YARD LINE.
אין כל הפניה בשורת הייצור לשורת הרכישה.
Production line makes no reference to a purchase line.
הצג שכבת אובייקט יישום נוכחית בשורת המצב
Show current application object layer in the status bar
האם ברצונך להשתמש בערכים המופיעים בשורת הנתונים הראשונה כשמות של שדות?
Do you want to use the entries in the first row of your data as field names?
לחצו על לחצן סגירת החלון בשורת הכותרת של החלונית.
Click the close button on the panel's title bar.
מחיר יחידה בשורת הזמנת המכירה הבין-חברתית מעודכן למחיר העלות.
Unit price on the intercompany sales order line is updated to cost price.
הטבלה מכילה נוסחה או טקסט מותאמים אישית בשורת הסכום הכולל. בגירסאות קודמות של Excel, הנתונים מוצגים ללא טבלה.
The table contains a custom formula or text in the total row. In earlier versions of Excel, the data is displayed without a table.
מאפשרת להתאים אישית את גודלי החלון המופיעים בתפריט הנפתח בשורת המצב.
lets you customize the window sizes that appear in the Status bar's pop-up menu.
הצג את לחצן הסינון בשורת הכותרת של כל עמודה.
Display the filter button in the header row of each column.
לדוגמה, Firefox דורש לשנות אפשרות מתקדמת המאפשרת ל - JavaScript לשנות את הטקסט בשורת המצב.
Firefox, for example, requires that you change an Advanced option that lets JavaScript change status bar text.
אירעו שגיאות מרובות, השתמש בשורת הפקודה כדי להמשיך ולחקור זאת
There were multiple errors, please use command line to investigate further
הם יכולים לשים אותי באופן ישיר בשורת הנידונים למוות.
They can take me straight to death row.
קיים בשורת הפקודה תו סוגריים ללא תו תואם.
There is an unmatched parenthesis on the command line.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 364. מדויק: 364. זמן שחלף: 166 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo