הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בתוך" לאנגלית

חפש את בתוך ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

636
307
304
197
155
אפשרות זו אינה זמינה כאשר Word מוטבע בתוך יישום אחר.
This option is not available while Word is embedded inside another application.
ציון שהכותרת מעוגנת בתוך אזור התרשים. מאפיין DockToChartArea חייב להיות הראשון.
Indicates that title is docked inside chart area. DockToChartArea property must be set first.
תוכניות השירותים של Dell כפופות למגבלות רדיוס השירות בתוך המדינה.
Dell Services programs are subject to the service radius restrictions within the country.
מופעל כאשר אירוע נוצר בתוך DataGrid.
Fires when an event is generated within the DataGrid.
לא ניתן להגדיר מאפיין AxisX או AxisY עבור הביאור בתוך הקבוצה.
AxisX or AxisY property cannot be set for the annotation inside the group.
הגרפיקה הממוקמת מופיעה בתוך תיבת תוחמת במרכז תמונת Photoshop.
The placed artwork appears inside a bounding box at the center of the Photoshop image.
איגוד פונקציונליות זמין רק בתוך Excel.
Binding functionality is only available inside of Excel.
ציון אופן יישור הפריטים בתוך ListView.
Indicates how items are aligned within the ListView.
עם וולפרם אלפא בתוך Mathematica אפשר למשל ליצור תכניות מדוייקות שמשתמשות בנתונים מהעולם האמיתי.
With Wolfram Alpha inside Mathematica, you can, for example, make precise programs that call on real world data.
המיקום הספציפי במסמך בתוך היפר-קישור המשויך לפעילות, למשאב או להקצאה.
The specific location in a document within a hyperlink associated with a task, resource, or assignment.
פעילות עם התכונה PersistOnClose אינה יכולה להיות מקוננת בתוך TransactionScopeActivity.
An activity with PersistOnClose attribute can not be nested inside a TransactionScopeActivity.
אין אפשרות לקרוא ל - BeginEdit () בתוך האירוע RowChanging.
Cannot call BeginEdit() inside the RowChanging event.
אין אפשרות לקרוא ל - EndEdit () בתוך אירוע OnRowChanging.
Cannot call EndEdit() inside an OnRowChanging event.
מציין את ה - locale שעל פיו יש להשוות מחרוזות בתוך הטבלה.
Indicates a locale under which to compare strings within the table.
ציון שהמקרא מעוגן בתוך אזור התרשים. מאפיין זה זמין רק כאשר DockToChartArea מוגדר.
Indicates that the legend is docked inside the chart area. This property is only available when DockToChartArea is set.
אין אפשרות ליצור תיקיית משנה בתוך SearchFolder.
Cannot create a subfolder within a SearchFolder.
חיבורי Web Part חייבים להיות אל דפים בתוך האתר הנוכחי. אנא בחר בדף אחר עבור החיבור.
Web Part connections must be made to pages within the current web. Please choose another page for the connection.
פריט זה שנבחר אינו פועל כראוי בתוך ה - WebPart הנוכחי ואין אפשרות להוסיפו.
This selection does not function properly inside the current Web Part and cannot be inserted.
שים לב, תוכן שמקורו בתוך Intel אינו עובר ביקורת.
Please note that content originating inside Intel is not moderated.
והסצנה בתוך הבניין הזה היתה הורסת וסוריאליסטית.
And the scene inside of this building was devastating and surreal.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 32130. מדויק: 32130. זמן שחלף: 158 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo