הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גלוי" לאנגלית

חפש את גלוי ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

54
54
42
חוברת העבודה חייבת לכלול גיליון גלוי אחד לפחות.
There needs to be at least one visible sheet in the workbook.
נוצר על-ידי Exchange 4.5 ואילך, גלוי רק בגירסאות קודמות לגירסה 4.5.
Created by Exchange 4.5 or greater, only visible on versions less than 4.5.
זה סוג של סוד גלוי במחלקה.
It's sort of an open secret in the department.
זה היה סוד גלוי שהיא האישה שלך.
It was an open secret that she was your woman.
העניין הוא שלא הייתי לגמרי גלוי איתכם.
The thing is, I haven't been completely straight with you.
תראה, אהיה גלוי לב איתך.
Look, I'm going to be straight with you.
מציין האם פריט התווית גלוי בפתיחה.
Indicates whether the item label on the drop down is visible.
סוג האובייקט אינו גלוי ל - COM. עליך להגדיר את התכונה ComVisibleAttribute ל - True.
The object type is not visible to COM. You need to set ComVisibleAttribute attribute to True.
מוגדר כ - True אם הפקד נשאר גלוי כאשר משתמש מחובר.
True if the control remains visible when a user is logged in.
להכנס דרך חלון זה די גלוי.
Try going through a window, it's too visible.
אין מספיק סמל גלוי כדי לזהותו.
There's not enough of the crest visible to identify it.
הדבר היחיד גלוי ברבע השמאלי התחתון.
The only thing visible is in the lower left quadrant.
מומלץ שהמאפיין CurrencyCode יוגדר כ - SecondaryCurrency כאשר השדה משתמש בסוג נתונים מורחבים הנגזר מ - AmountMSTSecondary והשדה גלוי לצורך ניתוח.
CurrencyCode should be SecondaryCurrency when the field uses an extended data type derived from AmountMSTSecondary and the field is visible for analysis.
SearchFolder כבר גלוי ל - Outlook. כבר קיימת הודעה המשויכת למידע של SearchFolder זה.
The SearchFolder is already visible to Outlook. There is already an associated message with the information of this SearchFolder.
פקד הלחצן יהיה גלוי רק בעת עיבוד הטופס בדפדפן.
The button control will only be visible when the form is rendered in the browser.
אובייקטי הציור הנבחרים אינם נמצאים כולם בעמוד גלוי אחד
the selected drawing objects are not all on a single visible page
מונה זה אינו גלוי למשתמש. זהו 'בסיס' סטנדרטי כפי שנמצא בשימוש על-ידי תשתית perfmon.
Not a user visible counter. This is a standard 'base' as used by the perfmon infrastructure.
מסמכים מוטבעים עשויים לכלול מידע שאינו גלוי בקובץ.
Embedded documents may include information that's not visible in the file.
עמוד אחד לפחות חייב להיות גלוי בטופס.
At least one page must be visible in a form.
הוא אינו מגדיר באיזו מידה תוכן הרכיב יהיה גלוי.
It does not define how much of the AP element's content is visible.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1832. מדויק: 1832. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo