הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גם" לאנגלית

הצעות

לחלופין ניתן לערוך את העצם החכם כתמונה נפרדת גם לאחר מיקומו בתמונת Photoshop.
Or, you can edit the Smart Object as a separate image even after placing it in a Photoshop image.
אין באפשרותך לציין גם מחרוזת שאילתה וגם הגבלה בפעולת FindItems.
You can't specify both query string and restriction in a FindItems operation.
גם בעלי וגם אני הלכנו גם לאוניברסיטה.
Both my husband and I went to The U as well.
גם לנו כתובת פיזית עליו גם כן.
We also got a physical address on him as well.
אבא, למה גם הם לא יכולים גם לבוא?
Daddy, why can't the little girl come too?
גם הם לא אוהבים גם אותי.
Well they're not too fond of me.
זה גם נחמד, אבל גם מטריד מאוד.
It's kind of cool, but also very disturbing.
זה צריך להיות גם מהעתיד גם מהעבר.
It should be from both the future and the past.
עכשיו אני באמת גם ילדה כמו גם ילד
Now I really am a girl as well as a boy.
אני גם ילדה ואני גם מהמרת כל הזמן
I'm both a kid and I'm gambling all the time.
אני יודע שהעבודה הזאת קשה גם למשפחה אז המדליה שייכת גם לטומי.
Look, I know how hard this work can be on the family, so that medal belongs to you and Tommy, too.
גם עם האחרים - ויק הכיר גם אותם?.
Same with the others? Vic knew them, too.
ואז גם כל הקןראים שלי יוכלו להבין גם
And then all my readers could understand too.
אפשר גם לטעון שיש בזה גם מזל
You could also say there was some luck in that.
ניתן גם ליצור שורה חדשה בהקשת Tab כשנקודת ההכנסה נמצאת בתא האחרון.
You can also create a new row by pressing Tab when the insertion point is in the last cell.
Intel גם אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול בזה.
Nor does Intel make any commitment to update the information contained herein.
Dell יכולה גם לעזור להבטיח הגנה מתאימה על הנתונים בעלות-תועלת.
Dell can also help ensure adequate data protection in a cost-effective manner.
באפשרותך גם להקיש Alt וללחוץ על מילה כדי להתחיל בחיפוש.
You can also press ALT and click a word to start a search.
רכישת Compellent אפשרה לנו גם ללמוד דברים בדרך כחברה.
The Compellent acquisition has also enabled us to learn things along the way as a company.
תזדקק גם לפרטי תג השירות ממערכת Dell שברשותך.
You will also need the service tag information from your Dell system.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 197594. מדויק: 197594. זמן שחלף: 326 ms.

גם לך 1898
לך גם 854

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo