הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גרפיקה" לאנגלית

חפש את גרפיקה ב: הגדרה מילים נרדפות
להוספת גרפיקה לטבלה במסמך עצמאי של InCopy, ודא שאתה נמצא בתצוגת 'פריסה'.
To add a graphic to a table in a standalone InCopy document, make sure that you're in Layout view.
בשעת יצירת מסמך שתכונות אלה אינן חיוניות לגביו, ניתן לייבא גרפיקה ל - InDesign באמצעות העתקה והדבקה.
If you're creating a document in which those characteristics aren't critical, you can copy and paste to import your graphic into InDesign.
גרפיקה שמעתיקים ללוח מודבקת בתבנית PICT ברוב היישומים.
Artwork copied to the Clipboard is pasted in PICT format in most applications.
מסמך הוא המרחב שבו יוצרים גרפיקה.
A document is the space in which you create artwork.
שילוב הדוק בין מוצרי Adobe ותמיכה במגוון רחב של תבניות קובץ, מקלים על העברת גרפיקה מיישום ליישום באמצעות ייבוא וייצוא או העתקה והדבקה.
Tight integration between Adobe products and support for a wide variety of file formats, makes it easy to move art from one application to another by importing, exporting, or copying and pasting.
יכולתה של Illustrator לשמור גרפיקה שנוצרה ביישום אחר היא שימושית במצבים רבים.
Illustrator's ability to preserve non-native art is useful in many situations.
לאחר יצירת גרפיקה המתפרסת לתוך אזור הגלישה,
Once you create the artwork that extends into the bleed, you
ניתן להקצות צבעים רק אם בוחרים גרפיקה במסמך.
You can assign colors only if you have artwork selected in the document.
תבנית EPS אינה תומכת בשקיפות. לפיכך, לא מומלץ למקם ב - Illustrator גרפיקה שקופה מיישומים אחרים.
EPS format does not support transparency; therefore, it is not a good choice for placing transparent artwork from other applications into Illustrator.
בשעת שמירה או ייצוא של גרפיקה, Illustrator כותבת את נתוני הגרפיקה בקובץ.
When you save or export artwork, Illustrator writes the artwork data to a file.
ניתן לייצא גרפיקה במגוון תבניות קובץ לשימוש מחוץ ל - Illustrator.
You can also export artwork in a variety of file formats for use outside of Illustrator.
בשעת הוספת רכיב עמוד, כגון גרפיקה, לספריית אובייקטים, InDesign שומר על כל התכונות שיובאו או הופעלו.
When you add a page element, such as a graphic, to an object library, InDesign preserves all attributes that were imported or applied.
Illustrator מספקת לכם מרחב עבודה וממשק משתמש יעילים ליצירה ולעריכה של גרפיקה להדפסה, לאינטרנט ולהתקנים ניידים.
Illustrator gives you an efficient workspace and user interface to create and edit artwork for print, the web, and mobile devices.
למיקום גרפיקה במסמך עצמאי של InCopy, מקם את נקודת ההכנסה במסגרת הטקסט.
To place a graphic in a standalone InCopy document, place the insertion point in the text frame.
במסמכי InCopy עצמאיים, ניתן להכניס גרפיקה למסגרת הטקסט של ברירת המחדל, ולהפוך אותה לגרפיקה בתוך שורה.
In standalone InCopy documents, you can insert a graphic into the default text frame, making it an inline graphic.
ספרייה זו מסייעת ליצור גרפיקה שמיועדת לאינטרנט, המשתמשת בצבעים המבטיחים תצוגה אחידה במערכות Windows ו - Macintosh.
This library helps you create artwork for the web using colors that display consistently across Windows and Macintosh systems.
השמנות שהוחלו על גרפיקה וקטורית שנוצרה ב - InDesign ועברה לאחר מכן תהליך רסטר, עלולות שלא להישמר.
Traps applied to vector artwork drawn in InDesign and then rasterized may not be preserved.
שם או מיקום של גרפיקה המוצגים בלחצן או בפקד תמונה
Name or location of graphic that is displayed in a button or image control
המר גרפיקה של SmartArt לצורות כך שניתן יהיה להזיז, למחוק או לשנות את הגודל של כל צורה ללא תלות ביתר הצורות.
Convert a SmartArt graphic to shapes so that any shape can be moved, resized, or deleted independently of the remaining shapes.
פתרון טוב ליישומים משרדיים עתירי גרפיקה שעשויים לדרוש פריסות צג כפולות.
Good solution for graphic intensive office applications that may require dual monitor deployments.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 927. מדויק: 927. זמן שחלף: 83 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo