הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דיגיטלי" לאנגלית

הצעות

הצלחת להשיג מספיק פרטים מהגולגולת לשחזור דיגיטלי?
Were you able to get enough detail from the skull for a digital reconstruction?
מטבע דיגיטלי קורה לשנות את העולם.
A digital currency that's going to change the world.
"בתוך הכספת יש קובץ דיגיטלי בשם"אקסודוס?
Inside that vault is a digital file named "Exodus."
מפת כל מכשיר דיגיטלי המחובר לאינטרנט.
A map of every digital device connected to the Internet.
מהתקופה שלא היה הרבה תיעוד דיגיטלי.
Way back when there wasn't much digital record to track.
Silverlight יכול להפעיל תוכן וידאו ושמע המוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטלי (DRM).
Silverlight can play audio and video content protected by Digital Rights Management (DRM).
כל קבצי המוסיקה חייבים להיות סטריאו, שמע דיגיטלי ב 16 סיביות עם דגימות ב 44100Hz.
All audio files must be stereo, 16-bit digital audio with 44100Hz samples.
זוהי מצלמה בעלת אות דיגיטלי המקושרת ללוויין גיאוסינכרוני.
This is a still camera with a digital signal uplinked to a geosynchronous keyhole satellite.
זה תיעוד דיגיטלי של ערב התאונה.
It's a digital record from the night of the accident.
כי ייהיה לנסות להעשות אותי ללכת דיגיטלי
Because Will's been trying to get me to go digital -
אישור דיגיטלי לחתימה על פרוייקט של Visual Basic for Applications. מאפשר לך להימנע מאזהרות אבטחה לא נחוצות.
Digital certificate for signing a Visual Basic for Applications project. Allows you to avoid unnecessary security warnings.
באפשרותך ליהנות מצפייה בצג כפול ביציאת פלט דיגיטלי יחידה באמצעות הרכזת לצגים מרובים של Dell מסוג הכנס-הפעל.
Enjoy dual-monitor viewing from a single digital output port with the optional plug-and-play Dell Multi-Monitor Hub.
חברת Dell מאמינה כי היתרונות של אחסון אובייקטים יובילו לאימוץ נרחב של טכנולוגיה זו עבור תוכן דיגיטלי קבוע.
Dell believes that the benefits of object storage will lead to widespread adoption of this technology for fixed digital content.
יישום יחיד משלב בצורה חלקה מגוון רחב של הדמיות ושיעורים אינטראקטיביים, ביחד עם תוכן הערכה דיגיטלי ExamView ותגובות התלמידים.
A single application seamlessly integrates a wide variety of interactive simulations and lessons, along with ExamView digital assessment content and student responses.
Extreme: מעוניין בביצועי משחקים חדשניים ותכונות המשולבות עם בידור באיכות גבוהה או יכולות יצירת תוכן דיגיטלי מורכב.
Extreme: Looking for cutting-edge gaming performance and features combined with high-end entertainment or complex digital content creation capabilities.
מתוך InDesign ניתן לייצא את המסמך לקובץ PDF ללא הפרדות צבע הנקרא מאסטר דיגיטלי.
From InDesign, you can export your document to a composite PDF file called a digital master.
אם תשתמש במזהה דיגיטלי מאת שותף של Microsoft, אנשים אחרים יוכלו לאמת את מקוריותה של החתימה שלך.
If you use a digital ID from a Microsoft partner, other people will be able to verify the authenticity of your signature.
שלחנו לך עותק דיגיטלי של הצו המנהלי.
We have sent you a digital copy of the executive order.
אז זה מה - חופש דיגיטלי להמונים?
So this is what - digital freedom for the masses?
אנחנו שמחים שהנסיבות שלך השתנו, מנהל דיגיטלי ראשי.
We're so pleased your circumstances changed, Chief Digital Officer.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 652. מדויק: 652. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo