הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דרך" לאנגלית

חפש את דרך ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

6109
942
ומה שבייס הראה הייתה דרך מתמטית לעשות זאת.
And what Bayes showed was a mathematical way that you could do that.
אז זוהי דרך לקבל שירותים בסיסיים משופרים.
So that's a way to get basic services scaled up.
הם חיפשו דרך אחת להתייחס לכולנו.
They were looking for one way to treat all of us.
זו דרך, דרך, דרך אחרת
This is way, way, way different.
תפסיקו לחפש דרך החוצה וחפשו דרך פנימה?
Stop looking for a way out and look for a way through?
דרך לקחת את דרך המלך, מותק.
Way to take the high road, sweetie.
הגדרת אב של UserProfile אינה מותרת דרך OM.
Setting Parent of a UserProfile is not allowed via OM.
הוא רק השיג ליווי משטרתי ועשה קיצור דרך דרך התערוכה.
He just picked up a police escort and cut through the parade.
עצמות, אנחנו יודעים את דרך דרך הערפילית עכשיו.
Bones, we know our way through the nebula now.
הם מחליטים לקחת קיצור דרך דרך הסמטה.
They decide to take a shortcut down through the alley.
יש לפחות 5 קיצורי דרך דרך העיר כדי לדלג על עצירות הביטחון הללו.
At least five shortcuts through town to skip those security stops.
הוא בטח לקח קיצור דרך דרך הפארק בדר הביתה.
He was probably taking a shortcut through the park on his way home.
ובמשך מספר שעות הכל עבר דרך סין.
So for a few hours, it all passed through China.
ציון אם העסקה נוצרה דרך האינטרנט.
Specifies whether the transaction has been created via the Web.
הוספת סוגים דרך RegisterKnownType () אינה נתמכת עבור ספקים של שירותי נתונים מותאמים אישית.
Adding types through RegisterKnownType() is not supported for custom data service providers.
גישת המכשיר הנייד שלך לשרת דרך Exchange ActiveSync נדחתה עקב מדיניות שרת.
Your mobile device has been denied access to the server via Exchange ActiveSync because of server policies.
כמנהל או כבודק אירועי תאימות, באפשרותך גם להציג או לנהל את האירועים שלך דרך שירות Zoom.
As compliance case reviewer or manager, you can also view or manage your cases through Zoom service.
לא נמצאו קיצורי דרך לתיקיות הציבוריות של Microsoft Exchange.
Cannot find any shortcuts to Microsoft Exchange public folders.
אין אפשרות ליצור קיצור דרך אל '|' בתיקיה Favorites.
You cannot create a shortcut to '|' in the Favorites folder.
אין באפשרותך להוסיף ביאור או להציג דרך PowerPoint במצב חדות גבוהה.
You cannot view or annotate over the power point in high contrast mode.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 67953. מדויק: 67953. זמן שחלף: 213 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo