הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הארקטית" לאנגלית

Arctic
tundra
ספינה במיקום שבע צפון כאן ספינת הגרר הלוחמת הארקטית
Vessel at position 7-5 north... this is Arctic Warrior.
חבורת מדענים אלה היו הצוות בפרויקט ליבת הקרח הארקטית.
This team of scientists made up the Arctic Ice Core Project.
דגל מתנוסס בשממה הארקטית של לוח השנה שלי.
A merry flag on the Arctic wilderness of my calendar.
אם היא היטיבה לבחור הרוח הארקטית תעשה את העבודה בשבילה.
If she has chosen well, the Arctic wind will do much of her work for her.
ללא הפצלים, אין לנו דרך להשיג את ההון שאנחנו צריכים עבור העסקה הארקטית.
Without that shale, we have no way of getting the capital we need for the arctic deal.
פרוייקט ליבת הקרח הארקטית אייסי קייפ, אלסקה ארבע מאות קילומטר צפונית לחוג הארקטי
Arctic Ice Core Project Icy Cape, Alaska 250 miles north of the Arctic Pole
זו דוגמה נוספת, גם התרחשה בנורבגיה, של הבקלה הארקטית הנורבגית.
This is another example, also happens to be from Norway, of the Norwegian Arctic cod.
דיברתי עם ראש הלשכה לאנרגיה ימית, ואין מצב להעביר את תאריך המכירה הפומבית הארקטית.
I spoke to the head of the department of ocean energy management, and there's no way to move the arctic auction date.
לגברים ולנשים של האתגר הארקטי הלהבה הארקטית היא סמל של תקווה.
To the men and women of the Arctic Challenge the Arctic flame is a symbol of hope.
הוא מתרבה בטונדרה הארקטית, ואז עף עד ארגנטינה ובחזרה, הכל בשנה אחת.
It breeds in the Arctic tundra, then flies all the way down to Argentina and back, all in one year.
המשלחת הארקטית הייתה.
The Arctic expedition was a remarkable success.
ברמה הארקטית הלילה נמשך כעת כשישה שבועות.
In the high Arctic, night has now lasted for six weeks.
העובדות הן שלקס נעלם בשממה הארקטית, כאן, על כדור-הארץ.
No, the facts are Lex disappeared in an arctic wasteland here on Earth.
הצעירה חסרת הלב נותרת לבדה בשממה הארקטית שלה.
Heartless young woman left alone in her arctic desolation.
מדי שנה בשנה, שלושה מיליונים מאיילי הצפון נודדים על פני הערבה הארקטית.
Every year three million caribou migrate across the Arctic tundra.
בפרוייקט ליבת הקרח הארקטית, הם נשלחו לאלסקה לפני כשנה, ע"י הסוכנות למחקר מתקדם
They were sent to Alaska by the Advanced Research Project Agency a year ago to drill into the arctic ice.
הרחק יותר דרומה, שלגי החורף כבר כמעט נעלמו מעל פני הערבה הארקטית.
Further south the winter snows have almost cleared from the Arctic tundra.
בפרק הבא, המצוד נמשך בצפון הקפוא, הרמה הארקטית.
Next time, the hunt is on in the frozen north, the High Arctic.
אבל כמובן, התפזרנו לכל קצוות תבל, ובקנדה הארקטית, היכן שאני גרה, יש לנו אור יום תמידי בקיץ ו 24 שעות חשיכה בחורף.
But of course, we've spread to every corner of the globe and in Arctic Canada, where I live, we have perpetual daylight in summer and 24 hours of darkness in winter.
הכתבה אשר רציתי לעשות, בהתחלה, הייתה רק התמקדות קטנה על מספר השבועות בכל שנה אשר בהן חיות אלה נודדות מטה מקנדה הארקטית למפרץ סיינט לורנס בקנדה כדי לעסוק בחיזור, הזדווגות ולהוליד את גוריהם.
The story I wanted to do initially was just a small focus to look at the few weeks each year where these animals migrate down from the Canadian arctic to the Gulf of St. Lawrence in Canada to engage in courtship, mating and to have their pups.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 61 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo