הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הבגרות" לאנגלית

maturity
adulthood
adult
graduation
manhood
puberty
acne
immaturity
finals
adolescence
owls
mature
GED
G.E.D
GCSEs

הצעות

הקרינה המטפיזית לא תתחיל להשפיע עליו עד שיגיע לגיל הבגרות.
The metaphasic radiation won't begin to affect him until he reaches maturity.
היכן שצוללים הנעורים יכולה לנסוק הבגרות.
Where youth plummets, maturity may soar.
אלבטרוס שחור-רגל על סף הבגרות והיכולת לעוף.
A black-footed albatross on the brink of adulthood and learning to fly.
זו הגורה שלה, מבצעת את צעדיה הראשונים לעבר הבגרות והעצמאות.
It's her cub, taking her first steps towards adulthood and independence.
מגיע זמן בו כל בעל חיים מוכרח לבסוף לנטוש את הנעורים מאחור ולהכנס לתוך עולם הבגרות לצמיתות.
There comes a time when every animal must finally leave youth behind and enter the adult world for good.
'בשבוע הבא ב -'סיפור החיים בעלי חיים הגדלים לתוך עולם הבגרות.
Next week on Life Story, animals grow up in the adult world.
האם הבגרות שלי כאן מוטלת בספק?
Is my maturity being called into question here?
ראיתי הרבה הבגרות בך דרך כל הבלגן הזה.
I've seen a lot of maturity in you through this whole mess.
עיתונים מדברים על שינויים בלוח הזמנים של הבגרות.
Newspapers talk about the changing timetable of adulthood.
אני מקווה שאני יכול לסמוך על הרגישות, הבגרות והדיסקרטיות שלכם.
I hope that I can count on your sensitivity, maturity, and discretion.
כולכם, מוחות צעירים, בשלים ולהוטים על שפת הבגרות.
All you eager, nubile, young minds on the very cusp of adulthood.
אין לך את הבגרות לטפל בעצמך שלא לדבר על אימך.
You haven't the maturity to take care of yourself, let alone your mother.
עכשיו זאת חובתך הקדושה לדאוג שלפחות חצי מהם ישרדו עד הבגרות.
Now it is your sacred duty to see that at least half of them survive into adulthood.
אדוני, הערך של הבגרות - היא ש
Sir, the value of maturity is that -
חשבנו שעם הבגרות והניסיון שלך, לא תרצה להיות עוזר של מישהו.
We felt that with your maturity and experience you wouldn't be happy being someone's assistant.
הוא מעריך את הבגרות וחוכמת החיים שלי.
He appreciates my maturity and my wisdom.
כתוצאה מכך, שלב הבגרות האמיתית נדחה.
Consequently, true adulthood is delayed.
מה שחשוב זה שאתה על סף הבגרות שלך.
The important thing is that you on the verge of adulthood are.
הבגרות העסקית שלנו יחד עם היתרון היצירתי שלכם.
Our business maturity with your creative edge.
כי אין לי את הבגרות הרגשית כדי להתמודד עם חבר סופני עכשיו.
Because I do not have the emotional maturity to deal with a terminal friend right now.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 244. מדויק: 244. זמן שחלף: 687 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo