הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הגדרת" לאנגלית

הצעות

78
29
הגדרת אב של UserProfile אינה מותרת דרך OM.
Setting Parent of a UserProfile is not allowed via OM.
OneNote ינחה אותך לאורך השלבים של הגדרת הרשאות עבור אנשים אחרים.
OneNote will guide you through the steps for setting permissions for other people.
הגדרת משימה JDF ב - Acrobat מכילה הפניות לקבצים שיודפסו, כמו גם הנחיות ומידע לספקי שירות הדפסה באתר ההפקה.
A JDF job definition in Acrobat contains references to the files to be printed as well as instructions and information for print service providers at the production site.
שם של מקור נתונים מוטבע מכיל את הגדרת הדוח. אם ReportPath מוגדר, המערכת מתעלמת ממאפיין זה.
Name of embedded resource containing the report definition. If ReportPath is set this property is ignored.
הגדרת הטקסט של 'חיפוש בתיקייה'
Set the text of "Look in folder" search option
הגדרת הבעלים החדש כ - Administrators עבור מפתח הרישום [2] נכשלה.
Failed to set the new owner to Administrators for registry key [2].
גם הגדרת הניגוד הגבוה של מערכת ההפעלה Windows נתמכת.
The Windows operating system's high contrast setting is also supported.
שלושתנו מפגש נייטרלי הגדרת עם מתווך מקצועי.
The three of us meeting in a neutral setting with a professional mediator.
אתקשר באופן ישיר על הגדרת תכנית בתנועה.
I'll contact you directly about setting a plan in motion.
הגדרת UseElevatedObjects מותרת פעם אחת בלבד מאז כל שינויי המצב. לא ניתן לחזור אחורה לאחר ההגדרה.
Setting UseElevatedObjects only allowed once since all the state changes. We cannot revert once it's set.
הגדרת תחום כפולה נמצאה במקור הנתונים.
A duplicate domain setting was found in the data source.
קובץ הגדרת הטופס (.xsf) כולל מיפוי לא חוקי מהמסמך לשירות האינטרנט של השליחה.
The form definition (.xsf) file has an invalid mapping from the document to the submit Web service.
אין אפשרות לפתוח את קובץ הגדרת הטופס (.xsf) עקב שגיאה.
The form definition (.xsf) file cannot be opened because of an error.
קובץ הגדרת הטופס (.xsf) מציין שפונקציונליות שליחה תוגדר בקוד, אך הקוד אינו מגדיר מטפל באירועי OnSubmitRequest.
The form definition (.xsf) file specifies that submit functionality will be defined in code, but the code does not define an OnSubmitRequest event handler.
PowerMizer היא הגדרת ניהול חשמל המיועדת לחסכון בעוצמת הסוללה של המחשב.
PowerMizer is a power management setting to conserve battery life on your system.
קבל בירושה הגדרת הזמנה מקטגוריה (False).
Inherit invitation setting from category (False).
ל - Visio Graphics Service יש הגדרת גודל מרבי של ציור אינטרנט שתשפיע לרעה על הביצועים.
The Visio Graphics Service has a maximum Web Drawing size setting that will adversely impact performance.
או אולי אנסה לברר מי הגדרת אותי.
Or I might try finding out who's setting me up.
הגדרת TextWriter אינה נתמכת במאזין זה.
Setting TextWriter is unsupported on this listener.
ה - DateTime שסופק כולל הגדרת TimeOfDay. מצב זה אינו נתמך.
The supplied DateTime includes a TimeOfDay setting. This is not supported.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2228. מדויק: 2228. זמן שחלף: 294 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo