הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הון" לאנגלית

חפש את הון ב: הגדרה מילים נרדפות
fortune
capital
equity
wealth
killing
bundle
mint
hon
riches
laundering
mogul
funds
VC
Hawn
Hoon

הצעות

64
35
צברתי הון וקניתי כרטיס לטיסה המסחרית הראשונה לחלל.
I made my fortune and I bought myself a ticket on the first commercial flight into space.
חיילים של הון יילחמו על שום מדינה אבל אנחנו נמים לפיצויים טובים
Soldiers of fortune will fight for no country But we'll die for good pay
הבסיס לקבלת החלטות להשקעה למחזיקי הון בינלאומיים
The backbone of making investment decisions for global holders of capital.
כסף אינו הון ברוב המדינות המתפתחות.
Money is not capital in most of the developing countries.
זה רגע שיש לנו הון פוליטי...
This is a moment that we have the political capital...
אז איזה סוג הון עומד לרשותך?
So what kind of capital are we dealing with here?
סין החזיקה ביתרון בולט במונחים של הון אנושי לעומת הודו.
China held a huge advantage in terms of human capital vis-a-vis India.
בריחת הון מאפריקה, 80 מיליארד בשנה.
Capital flight out of Africa, 80 billion a year.
בלי גיבוי ריבוני חברה ניגרית שמגייסת הון מחוץ למדינה
Without any sovereign backing, a Nigerian company raising capital offshore.
התקנים אלה עשויים לסייע בשיפור הפרודוקטיביות ולהפחית עלויות הון ותפעול.
These devices can help improve productivity and lower capital and operational costs.
טיפול בגליון סגירה, כלומר תוצאה, יתרה, הון
Handling in closing sheet, that is result, balance, capital
ואכן, חברת הצריכה שלנו מבוססת בעיקרה על הון פיתוי.
Indeed, our consumer society is largely based on seduction capital.
היא תצטרך הון כדי להרשות לעצמה עו"ד הולם.
She's going to need capital to afford a proper lawyer.
אלה אנשי הון ביקש את עזרתנו.
These men from the capital requested our assistance.
זהירות, הם עלו לי הון בוינה
Be careful, they cost me fortune in Vienna.
אני כבר העברתי לבנק הרבה הון עם אנשים בנגלים.
I've banked a lot of capital with people in Langley.
זה לא נותן לנו מספיק הון כדי להשלים את העבודה.
That doesn't give us enough capital to complete the job.
מה שחשוב כאן זה לא הון טכני, אלא הון חברתי.
What matters here isn't technical capital, it's social capital.
הגורמים המיידיים של פיתוח הם הון פיזי, טכנולוגיה וכישורי הון ועובד אדם.
Your proximate causes of development are physical capital, technology and human capital or skills of the workers.
המשמעות היא גם שהוא יוכל לייצר הון.
It also means that he will be able to generate wealth.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2740. מדויק: 2740. זמן שחלף: 167 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo