הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הוראה" לאנגלית

חפש את הוראה ב: הגדרה מילים נרדפות
order
teaching
instruction
directive
word
provision
command
tuition
ordered instructed
directed
TA
T.A

הצעות

56
54
קפטן ה-יורקטאון נתן הוראה לנטוש את הספינה.
Captain of the Yorktown has given the order to abandon ship.
הוראה ראשונה בעידן שלאחר קוד הגברים...
First order of business in the post guy code era...
התמנתי לעוזר הוראה באוניברסיטה שלי מאחר וסיימתי בהצטיינות.
I was appointed as a teaching assistant at my university because I accomplished with honor.
כל ההתרוצצויות, מלצרות, הוראה ועכשיו הטלנובלה.
All this running around between waitressing and teaching, and now the telenovela...
כוללת הוראה המפעילה פעולה ביישומים היכולים לקרוא הוראות עיבוד.
Includes an instruction that triggers an action in applications that can read processing instructions.
ספר זה מיישם שיטת הוראה חדשנית.
This book implements a new system of instruction.
הוראה אומרת שאתה הולך לשלוף פוטנציאלי מהילדים...
Teaching means that you're going to pull out potential from the kids...
אתה חושב שתהיה הוראה מנהלית, אבל...
You'd think there'd be an executive order, but...
קיבלת עבודת הוראה כאן, נכון?
You got a job teaching here, didn't you?
הוראה דתית חייבית תמיד להוביל לפעולה.
Religious teaching must always lead to action.
המדיניות שלנו היא לא לאפשר כניסה למבקרים ללא הוראה מוקדמת.
It's our policy not to allow entry to visitors without prior instruction.
כל הוראה שהכפיפה את המשאבים שלנו לשימוש הקריסה-פנימה.
Every order co-opting our resources for use on implosion.
ולפי הוראה שלי היא נשארת בפנים.
And on my order, she stays in play.
הוראה לך רולרבלייד אינו הורות בדיוק.
Teaching you to rollerblade isn't exactly parenting.
הוראה היא תפקידה של גברת בנטם.
Teaching is Ms. Benthem's job.
עשרה עוזרי הוראה, לא שאלה יחידה.
12 teaching assistants, and not a single question.
נוח ניסה להתקבל למשרת הוראה קבועה.
Noah was trying to get a tenured teaching position.
נתתי הוראה להרוג אותו, ואני מגיע למה שקיבלתי.
I gave the order to have him killed, and I deserved what I got.
אני לא נתתי הוראה כזאת, ואנחנו יכולים לאשר כי
I gave no such order, and we could confirm that
דאגתי שמא יום אחד יהרוג אותה לכן ארגנתי שהטירה תוציא הוראה לגירושיהם
I was worried one day he'd kill her so I got the Castle to order them divorced
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1298. מדויק: 1298. זמן שחלף: 185 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo