הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: הסיפור הזה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הזה" לאנגלית

הצעות

חמצן לנשימה מוגדר לתא הזה והאזור מאחורי הפתח הזה.
Breathable oxygen is confined to this chamber and the area immediately behind this hatch.
הקרניים הקוסמיות ינועו מהגנרטור הזה לתא הזה
The cosmic rays will travel from this generator to this chamber.
זוג התחתונים הזה יוזכר שוב במהלך המשפט הזה.
This pair of panties will be mentioned again in the course of this trial.
למה הקורבן הספציפי הזה נמצא במקום הספציפי הזה בזמן הספציפי הזה?
Why this particular victim in this particular place - at this particular time?
אז הווארד הסתיר דמויות מהמשחק הזה ומהמשחק הזה, במשחק הזה.
So Howard hid characters from this game and this game in this game.
אבל אז החברה עוברת דרך השלב האפל הזה לדמוקרט הזה.
But then the company passes through this dark stage to this Democrat.
מפני שלא היה מכאניזם בהסבר הזה להפיכת המבנה הזה קשה לכיפוף.
Because there was no mechanism in this explanation for making this structure hard to bend.
הדבר הבאמת מעניין שהרובוט הזה יכול לעזור להבין זה איך חרקים נעים בקנה המידה הזה.
The really interesting thing that this robot can help us figure out is how insects move at this scale.
הסיבה למעשה הזה היתה התמונה הזה שראיתי בחדשות.
The reason for this act was this image that I saw in my newsfeed.
החומר הסינטטי הזה מתקלקל בדיוק כמו המזלג הזה מפלסטיק, שאינו חזק מספיק לתפקיד שלו.
This synthetic material fails, just like this plastic fork, that is not strong enough for its performance.
אני עושה את הדבר המטורף הזה במקום המוזר הזה.
I am doing this insane thing in this strange place.
התיק הזה עם הנאשם הזה עשה את מר סילטי מפורסם.
This case with this defendant has made Mr. Siletti famous.
אני יודעת שהחיפוש הזה, המסע המתועד הזה
I know that this search, this... documentary -
הכתובת שרשומה על המספר הזה, זה הבניין הזה.
The address listed for this number, it's this building.
תסתכל מה האפרוח הזה עושה לדוב הקוטב הזה!
Look at what this chick is doing to this polar bear.
וכעת, הכתב בר-מזל הזה יהיה האדם הראשון שיבחן את הפשע הטעים הזה כנגד האנושות.
And now, this lucky reporter will be the first human to sample this delicious crime against nature.
מדוע היה שווה לאיש הזה כאן להוציא 50 מיליון מהדולרים האמריקאים שלכם עבור הדיוקן הזה?
Why was it worth this man here spending fifty million of your American dollars on this portrait?
המנזר הזה הוקם כדי להגן על תוכן החדר הזה.
This monastery was built to protect the contents of this room.
ישנם דברים בעולם הזה שאינם מהעולם הזה.
There are things in this world that are not of this world.
הבית הזה והצוות הזה זה בדיוק מה שצריך להיות
This house and this team are great exactly what it should be
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 330194. מדויק: 330194. זמן שחלף: 384 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo