הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "החיצוני" לאנגלית

external
outer
exterior
physical
outdoor
outside
surface
appearance
exoskeleton
party
outward

הצעות

50
33
ודא ש - Photoshop מוגדר כעורך התמונות החיצוני העיקרי שלך.
Make sure that you have Photoshop set as your primary external image editor.
באפשרותך להגדיר את Fireworks כעורך החיצוני העיקרי שלך.
You can set up Fireworks as your primary external editor.
לא היתה אפשרות ליצור את שרת ה - Proxy החיצוני הנדרש. ודא שביטוי השירות מותקן ורשום כשורה.
The required outer proxy could not be created. Ensure that the service moniker is correctly installed and registered.
בפירוש הייתי בצד החיצוני של הנחיר.
But I was clearly on the outer edge of the nostril.
הלחץ החיצוני חמור למדי במיוחד בקומות הנמוכות.
The exterior pressure's pretty severe, especially on the lower levels.
זה חתיכה מהקיר החיצוני שפונה לכביש.
This is a piece of the exterior wall facing the road.
בקרי Raid מצויים במערך האחסון החיצוני ומאפשרים תקשורת ישירה ביניהם.
Raid controllers reside in the external storage array, enabling direct communication between them.
שם סקר הפיצוי החיצוני שמשתתפת בו עמדה.
Name of the external compensation survey that a position participates in.
הקלד את מזהה המשאבים האחיד (URI) של שרת היישומים החיצוני של ארגון Exchange. לדוגמה,.
Type the Uniform Resource Identifier (URI) of the external Exchange organization's application server. For example,.
ציין תחום מאוחד של ארגון Exchange החיצוני (לדוגמה,):
Specify a federated domain of the external Exchange organization (for example,):
ל - InfoPath אין אפשרות ליצור שאילתה מאחר ששם מופע המערכת החיצוני אינו מתאים.
InfoPath cannot query because the External System Instance name is mismatched.
נקודת הקצה של שם משתמש/סיסמה חסרה במסמך המטה-נתונים החיצוני (המועבר באמצעות Proxy).
The username/password endpoint is missing on the external (proxied) metadata document.
ההגדרות שצוינו של שם התחום החיצוני אומתו בהצלחה עבור התחום המותאם אישית שלך ב - Office 365.
Successfully verified specified external domain name settings for your custom domain in Office 365.
סוג הערך DateTime הנתון נקבע כ'לא מוגדר'. אין אפשרות להמיר אותו לסוג הנדרש על-ידי מקור הנתונים החיצוני.
The DateTime value given has Kind set as 'Unspecified'. It cannot be converted to a Kind that is expected by the external data source.
שדה DateTime עבור סוג התוכן החיצוני המייצג את חותמת הזמן האחרונה ששונתה כדי לאפשר סריקת חיפוש יעילה.
The DateTime field for the external content type representing the last modified timestamp, to enable efficient search crawling.
הערה: הפעלת מנהל הזהויות החיצוני תהפוך את כל אפשרויות סינכרון הפרופיל ואת תצוגת המצב ב - SharePoint ללא זמינות.
Note: Enabling external identity manager will disable all Profile Synchronization options and status display in SharePoint.
לחץ פעמיים על קובץ המדיה בחלונית Files כדי לפתוח אותו בעורך החיצוני.
Double-click the media file in the Files panel to open it in the external editor.
Visio אינו מורשה להשתמש בקובץ בדיקת האיות החיצוני עבור:
Visio is not licensed to use the external spelling file for:
יש ראיה לנזק בפתח השמיעה החיצוני.
There's evidence of damage on the external auditory meatus.
אני בקצה החיצוני של מערכת הפנדרי.
I'm at the outer rim of the Pendari system.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1191. מדויק: 1191. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo