הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "החלפה" לאנגלית

ראה גם: לבצע החלפה
חפש את החלפה ב: הגדרה מילים נרדפות
trade
exchange
replacement
swap
switch
substitution
change
paging
swapping
commutation
changeover
replacing replace
overwrite
Toggle

הצעות

אומרים שאם כל החלפה טובה שני הסיעות עוזבות קצת מאוכזבות.
They say with any good trade, both parties leave a little disappointed.
תביא את השבבים שלי מחר ונעשה החלפה.
You bring my chips here tomorrow, and we trade.
צג זה נשלח עם שירות החלפה לצג מסוג Premium למשך 3 שנים.
This monitor ships with 3-year Premium Panel Exchange service.
Dell עשויה לספק החלפות של יחידות חומרה שלמות של חברות צד שלישי במקום החלפה של חלקים בודדים.
Dell may provide whole unit exchanges of such third party hardware rather than the exchange of individual parts.
החיפוש במצגת ב - PowerPoint הסתיים. התבצעה החלפה אחת.
PowerPoint has finished searching the replacement was made.
באפשרותך לקנות אותן ממפיץ באזור שלך ולקחת אותן למרכז ייעודי של Dell לתיקונים או החלפה במסגרת האחריות.
You can buy them from a distributor in your area and take them to a Dell-designated center for warranty repair or replacement.
מסמך החלפה של מטה-נתונים של ADFS התקבל מהשרת המרוחק.
No ADFS metadata exchange document was received from the remote server.
החלפה תגרום ליצירת HTML לא חוקי ואין אפשרות להשלימה.
A replacement would result in invalid HTML and cannot be completed.
אם נמצא פגם שכזה, החזר את אמצעי האחסון ל - Intel לשם החלפה או מסירה חלופית של התוכנה, לפי בחירתה של אינטל.
If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.
ערכנו חיפוש במצגת וביצענו החלפה אחת.
We searched your presentation and made one replacement.
זו הסיבה שאני בחרתי החלפה של קבוצת אוטו.
That's why I chose replacement of the Otto Group.
יש לי אב העורקים שסתום החלפה מתקרב.
I've got an aortic valve replacement coming up.
אני אקח את זה החלפה החוצה.
I'll take this, exchange that out.
כל החלפה תצריך סטארגייט בכוכב אחר.
Any exchange would involve a Stargate on another planet.
הם יהיו עסוקים בלחפש את טיירון כדי לארגן החלפה.
They'll be busy looking for Tyrone to set up the exchange.
הערה: מאחר שקובץ זה נמצא כעת בהפעלה משותפת, SharePoint Workspace ייצור קובץ התנגשות עבור תרחיש החלפה זה.
NOTE: Because this file is currently in a co-session, SharePoint Workspace will create a conflict file for this replace scenario.
NX4 של Dell מתוכנן כך שיאפשר החלפה חמה של רכיבים והודעה אוטומטית במקרה שהמערכת מגלה בעיה.
Dell NX4 is designed to allow for hot-swappable component replacements and automatic notification if the system detects a problem.
אז שמעת שסקופילד לוקח בחשבון החלפה, ואתה רוצה רחמים?
SO YOU HEARD SCHOFIELD IS CONSIDERING A SWITCH, AND YOU WANT MERCY?
הצעתי החלפה הוגנת, אבל אימי סירבה.
I offered a perfectly reasonable swap, but my mother has declined.
נראה שהמסר מוסתר באמצעות צופן החלפה.
Apparently, the message is hidden in a substitution cipher.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 919. מדויק: 919. זמן שחלף: 65 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo