הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הניכור" לאנגלית

estrangement
alienation
את חייבת להתמודד עם מקור הניכור שלך.
You must confront the source of your estrangement.
הניכור הוא כל כך הרבה יותר קל, לא חושב?
Estrangement is so much easier, don't think?
ברטולד ברכט משתמשת השפעת הניכור ליצור מרחק רגשי מהקהל.
Bertolt Brecht uses the alienation effect to create emotional distance from the audience.
מוחות מטורפים מזדהים עם הניכור והניתוק של הולדן.
Deranged minds identify with Holden's alienation and detachment.
זה הגיעה מתקופה שמוזיקה הגדירה חיים של אנשים ובישרה את הניכור של האדם המודני.
It came of age when music defined people's lives and foreshadowed the alienation of modern man.
הוא אפילו לא היה ברשימה, בגלל התקופה שלנו, אתה יודע, בתחילת תקופת הניכור.
He wasn't even on the list, because of our period of, you know, beginning of the estrangement period.
עדיין אני חשה את הניכור המוזר, דבר כאן אינו אמיתי, דבר אינו נכון.
Still I always feel the strange estrangement Nothing here is real, nothing here is right
הניכור שלנו הפך להיות מובן מאליו.
Our estrangement has become obvious.
הניכור משפיע רק על המוח.
Alienation only affects the mind.
ידיעה אמיתית כרוכה איחוד קוגניטיבית והתגברות הניכור או הניכור שלנו.
A genuine knowledge involves cognitive union and overcoming our estrangement or alienation.
לא, הניכור מועיל לאמנות שלך.
No. Alienation is good for your art.
בעוד שהזמן שאתה מבלה לבד רק מגדיל את תחושת הניכור?
While time spent brooding alone only increases a feeling of separation.
"והרגשת הניכור הפכה אותו לכזה"
"and feeling an outsider made him behave like one."
מי עומד מאחורי הניכור של נסיך הכתר ועם הוד מלכותו?
Who... who is behind the estrangement of the Crown Prince and his Majesty?
אומנם אני מאוד אוהבת את עבודתי, אבל היא לא מצליחה למלא את החלל שהותיר בי הניכור ממשפחתי.
Aah! I have my work, which I love, but it cannot fill the void of my estranged family.
זכרו, למרות הניכור, אני האיש שלכם אתם תחזרו, בקרוב אתם תראו
Remember despite our estrangement, I'm your man You'll be back Soon you'll see
אבל רבים מהם - אולי מה שמפריע להם זה דווקא הניכור הזה.
But a lot of them - maybe what's bothering them is actually a kind of alienation.
הבדידות והניכור שכל אחת מהן, באה מהמקום שלה או שהיא התיישבה ליד מישהי, שהיא לא מכירה, ופתאום בהוויה
The loneliness and alienation of each one of them, coming from her own place, or sitting down next to someone she doesn't know, and suddenly, in our essence...
הניכור החל כשפגשת ביוקו.
The alienation started was when I met Yoko.
הניכור והדיכאון עלולים להוביל להתאבדות.
That alienation and depression can lead to suicide.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 67 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo