הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הסדר שבו" לאנגלית

order in which
an arrangement where
משנים את הסדר שבו מופיעה הפעולה שנבחרה ברשימה שמתחת לגורם המניע.
Change the order in which the selected action appears listed under the trigger.
הסדר שבו ארגומנטים של מעקב אחר זרימת עבודה יעובדו.
The order in which workflow tracking arguments are to be processed.
יש הסדר שבו כל אחד מאתנו למכור את אחד.
There is an arrangement where we each sell one.
אובייקטים חופפים מסודרים בערימה לפי הסדר שבו הם נוצרו או יובאו.
Overlapping objects are stacked in the order in which they are created or imported.
סדר את הכללים לפי הסדר שבו יש להחיל אותם.
Organize the rules in the order in which they should be applied.
אבל אל תדאגו הסדר שבו אתם מחוסלים לא ישפיע על הפיצוי הכספי הסופי שלכם.
But don't you worry... the order in which you are have no impact on your final monetary compensation.
השתמש בדף זה כדי לציין אילו רכיבי Web Part מופיעים בתצוגה ניידת של דף זה. ניתן גם לציין את הסדר שבו יופיעו רכיבי ה - Web Part.
Use this page to specify which Web Parts appear on a mobile view of this page. You can also specify the order in which the Web Parts appear.
כדי להימנע מבלבול, החלט על הסדר שבו יופיע טקסט מותנה והשתמש בסדר זה לכל אורך המסמך.
To avoid confusion, decide the order in which conditional text will appear and use this order throughout the document.
הוא אומר "כמובן שכן. הם מסודרים לפי הסדר שבו נבנו.
He says, Of course they do. They go in the order in which they were built.
בחר סגנון אחד או יותר כדי לקבוע אם הסגנון יופיע כברירת מחדל ברשימת המומלצים וכדי להגדיר את הסדר שבו יופיעו הסגנונות
Select one or more styles to set whether the style appears by default in the recommended list and the order in which the styles appear
ציין את הסדר שבו ברצונך להציג את קבוצת הטפסים. בהתאם לתפקיד של המשתמש, רק חלק מטפסים אלה יהיו גלויים.
Specify the order in which you would like the form set to be displayed. Depending on the user's role, only some of these forms will be visible.
למעבר בין עמודים לפי הסדר שבו הצגת אותם בהפעלה הנוכחית, בחר 'פריסה' > 'חזור אחורה' או 'לך קדימה'.
To move through pages in the order in which you viewed them during the current session, choose Layout > Go Back or Go Forward.
בעזרת מקשים אלה ניתן לעבור בין מסגרות וערכות מסגרות לפי הסדר שבו הן הוגדרו בקובץ ערכת המסגרות.
Using these keys, you can cycle through frames and framesets in the order in which they're defined in the frameset file.
אנשים מתבלבלים, לדעתי, בין סדר המצאת הכלים לבין הסדר שבו הם אמורים להשתמש בהם להוראה.
People confuse, in my view, the order of the invention of the tools with the order in which they should use them for teaching.
בשעת הגדרת שני חישובים או יותר בטופס, הסדר שבו הם מתבצעים הוא סדר הגדרת החישובים.
When you define two or more calculations in a form, the order in which they are carried out is the order in which you defined the calculations.
בחר תכונות מהרשימה 'תכונות זמינות' שברצונך להציג בטופס. קבע את הסדר שבו יוצגו התכונות על-ידי הזזתן למעלה ולמטה ברשימת התכונות הנבחרות.
Select the attributes from the Available Attributes list that you would like displayed on the form. Set the order in which they are displayed by moving them up and down in the selected list.
הסדר שבו מוצגת המשימה העסקית.
Order in which the business task is displayed.
הסדר שבו מוצגים פריטים.
Order in which items are presented.
הסדר שבו נשלחו הפעולות.
Order in which operations were submitted.
הסדר שבו נוצר הייבוא.
Order in which the import was created.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 39. מדויק: 39. זמן שחלף: 99 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo