הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: הסוטה הזה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הסוטה" לאנגלית

deviant
pervy
perverse
aberrant
creeper
pervert
perv
sick
freak
flasher
kinky

הצעות

חלק מהתנהגותו הסוטה בטח גלשה לחלקים אחרים בחייו.
Some of his deviant behavior must've leaked into other parts of his life.
האיש שסובב אותו למפלצת הסוטה הזאת.
The man who twisted him into this deviant monster.
אתה רוצה להיות אייזיק, ג'ולי או הרופא הסוטה ההוא?
You want to be Isaac, Julie or that pervy doctor?
חוץ מהאח האומן, הסוטה שלי טרביס, לא.
Unless you count my pervy foster brother, Travis, no.
למה שלא תלך לנקות אבק עם הדודנית האירופאית הסוטה שלך?
Why don't you go dust with your perverse European cousin?
אני מניח שזה היה חלק מהפנטסיה הסוטה שלו.
I suppose that was part of his perverse fantasy.
הוא לא חשב על משהו אחר פרט לכמיהה הסוטה הזו שלו.
He's been thinking of nothing else but this perverse craving of his.
אתה מקליד את כתובתו של או'בריין, מוצא את הסוטה הקרוב ביותר.
You type in O'Brien's address, find the nearest deviant.
הועדה יותר ממשוכנעת שהתנהגותך הסוטה עירפלה את שיקול דעתך, מר אינפלד.
This board is more than convinced that your deviant behavior clouded your judgment, Mr. Infeld.
היא אחת מאלו שראו את הסוטה?.
She's the one who saw the deviant.
אני לא יכול לתת התחלת התת מודע הסוטה שלי להתעסק עם זה.
I can't let my deviant subconscious start to mess with that.
אח האמנה הסוטה שלי סיבך אותי בצרות ואמר שאני גנבת.
EMMA: My pervy foster brother set me up and said I was stealing.
אתה היית גורם לכל האנשים הללו, לא לדבר עליך בלשון עבר מרחיק את דודך הסוטה ממני.
You'd know how to make all these people stop talking about you in the past tense, how to get your pervy uncle off me.
אבל אם רוצה להמשיך לנהל את החברה המולטי מיליון, דולר שלי החלק הסוטה חייב ללכת
But if you want to continue to run my multimillion-dollar corporation, the deviant half has to go.
"שניקח את הסוטה לראות את הזמן ברוס הורנסבי"
"should we take the deviant to see bruce hornsby?"
מכירה את הבחור הזה, הסוטה?
You know that guy, the pervert?
סיפרת לה על הלילה הסוטה שלנו?
Did you tell her about our kinky night?
השרת הסוטה יצטרך למצוא סיפוקים, במקום אחר
Well, the janitor will have to find the pervert pleasure elsewhere.
אתה חושב שהגנן שלנו הוא הסוטה המקומי היחיד שגולש באינטרנט?
You think our gardener is the only local perv surfing the web?
ללא ספק, הוא הלך למסיבה הסוטה הזו עם בנדר והפרופסור.
Obviously, he went to that pervert party with Bender and the Professor.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 183. מדויק: 183. זמן שחלף: 102 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo