הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הסרת" לאנגלית

removing remove removal removed uninstall
deregulation
appendectomy
uninstallation
uninstalling
you take
you took

הצעות

38
נא בחר ספק חיפוש אחר שישמש כברירת מחדל עבור Internet Explorer לפני הסרת בחירה זו.
Please choose another default search provider for Internet Explorer before removing this selection.
אין אפשרות להפעיל את השירות עקב שגיאת Win32 בעת הסרת הרשאות לא נחוצות.
Cannot start the service due to a Win32 error when removing unnecessary privileges.
הסרה מסודרת, המאפשרת הסרת התקן ממערכת פועלת.
Orderly removal, which allows you to remove a device from a running system.
בשעת הסרת תיקיית Favorites, התיקייה וכל התוכן שלה נמחקים יחד.
If you remove a Favorites folder, the folder and all its contents are removed.
הסרת נתונים לדוגמה עוברת עיבוד ברקע. באפשרותך להמשיך להשתמש ב - Microsoft Dynamics CRM.
Removal of sample data is processed in the background. You can continue to use Microsoft Dynamics CRM.
הסרת הרכבה ממטמון ההרכבות הכללי נכשלה:
Removal of an assembly from the global assembly cache failed:
הערה: הסרת משאבים וקבוצות משאבים מהעץ לא תגרום למחיקתם מ - Microsoft Dynamics CRM.
Note: Removing resources and resource groups from the tree will not delete them from Microsoft Dynamics CRM.
אני הסרת עצמי ממשוואת לפני שמישהו ייפגע.
I'm removing myself from the equation before anyone gets hurt.
הסרת יחסי האמון של האיחוד בוטלה.
Removal of the federation trust has been cancelled.
הסרת פריט נכשלה. שירות ההעברה ימשיך לנסות להסיר אותו.
Removal of an item has failed. The migration service will continue to try to remove it.
הקטן את גודל הירארכיית התיקיות על-ידי הסרת תיקיות שאינך זקוק להן.
Please reduce the folder hierarchy size by removing folders you don't need.
הסרת תיקיית ההחזקות לצורך גילוי אינה מותרת.
Removal of the discovery holds folder is not allowed.
אירעה שגיאה במהלך הסרת הנתונים שלך מהמאגר הלא מקוון.
There was an error removing your data from your offline store.
הסרת פתרון מרשימת הכלילה של המשתמש נכשלה
Failed to remove solution from user inclusion list
הסרת אתר הבסיס תגרום לאתרים אחרים להיות בלתי נגישים.
Removing the root site will cause other sites to be inaccessible.
בשעת הסרת תווי טקסט, בחר בהם באמצעות הכלי אות.
If you're removing text characters, select them with the Type tool.
|0: הסרת הפתרון נכשלה.
|0: The removal of the solution failed.
עלות התאימות: הסרת נתונים מכונן קשיח פגום
Cost of compliance: data removal on failed hard drive
חיתוך הוא תהליך של הסרת חלקים מתמונה ליצירת מוקד או לחיזוק הקומפוזיציה.
Cropping is the process of removing portions of an image to create focus or strengthen the composition.
הסרת תוכן שאינו חיוני, כגון גבולות עמוד קישוטיים, מעץ המבנה הלוגי
Remove nonessential content, such as ornamental page borders, from the logical structure tree
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1238. מדויק: 1238. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo