הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הפעלה" לאנגלית

הצעות

86
31
כתובת ברירת מחדל של SIP (פרוטוקול התחלת הפעלה) עבור Communicator.
Default SIP (Session Initiated Protocol) address for communicator.
יצירת הפעלה נכשלה; ודא כי למשתמש יש הזכויות המתאימות כדי להיכנס ל - Microsoft Dynamics.
Failed to create a session; confirm that the user has the proper privileges to log on to Microsoft Dynamics.
כדי לאפשר הפעלה בו-זמנית של משימות מרובות, ערוך את ההגדרות ב - web.config.
To allow multiple jobs to run concurrently, edit the settings in web.config.
הפעלה לרוץ הנהר שא אותי לביתי האוקיינוס
Run run river Carry me to my home In the ocean
הפעלה מחוץ לתהליך מחייבת הרשאות אבטחה מסוג Execution ב - appdomain של התוספת.
Out of process activation requires Execution security permissions in the add-in appdomain.
הפעלה (Activation) דרושה כדי להמשיך להשתמש בכל התכונות של מוצר זה.
Activation is required to continue using all the features in this product.
אין אפשרות להציג את המסייע של Office במהלך הפעלה של NetMeeting.
The Office Assistant cannot be shown during a NetMeeting session.
נא הפעל בדיקה של שיטת עבודה מומלצת כדי לזהות טבלאות ושדות שעבורם קבצי Script של הפעלה חסרים.
Please run a best practice check to identify tables and fields, for which activation scripts are missing.
TimeSpan שמציין את משך הזמן שבו מפתח הפעלה קודם הוא חוקי בהודעות נכנסות במהלך חידוש מפתח.
A TimeSpan that specifies the time interval a previous session key is valid on incoming messages during a key renewal.
Outlook יסנכרן כעת את רשימת התיקיות כדי לשלב שינויים שבוצעו במהלך הפעלה זו.
Outlook will now synchronize the folder list to incorporate changes made during this session.
תכונת הפעלה אינה מממשת את הממשק IContextAttribute.
Activation attribute does not implement the IContextAttribute interface.
מציין אם שרת הדוחות צריך להשתמש בקובצי Cookie של הפעלה בעת יצירת תקשורת עם דפדפני לקוח.
Indicates whether the report server should use session cookies when communicating with client browsers.
זוהה סיום הפעלה. לחץ על Enter כדי להפעיל מחדש.
Session termination detected. Press Enter to restart.
יש לסגור הפעלה זו של Microsoft Dynamics כיוון שאירעה תקלה.
This Microsoft Dynamics session must be closed because an error occurred.
מצב לא עקבי במהלך הפעלה; ייתכן שישנם שני proxies באותו אובייקט.
Inconsistent state during activation; there may be two proxies for the same object.
סוג החזרה שגוי עבור קריאת הפעלה באמצעות Invoke: חייב להיות מסוג IConstructionReturnMessage.
Bad return type for activation call via Invoke: must be of type IConstructionReturnMessage.
כאשר True, ההפעלה נסגרת באופן אוטומטי כאשר שירות סוגר הפעלה דו-סיטרית.
When true the session is automatically closed when a service closes a duplex session.
מקור ה - RM קיבל הודעות CreateSequenceResponse מרובות עם מזהי רצף שונים באותה הפעלה.
The RM source received multiple CreateSequenceResponse messages with different sequence identifiers over the same session.
שלח בקשת אישור הפעלה לאפליקציה של חשבון Microsoft שלי.
Send a session approval request to my Microsoft account app.
רכיב אחר כבר הוסיף HttpSessionState להקשר. נא ודא שרק מודול מצב הפעלה אחד יירשם.
Another component has already added an HttpSessionState to the context. Please make sure only one session state module should be registered.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1473. מדויק: 1473. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo