הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: זו הפרה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הפרה" לאנגלית

violation
breach
infraction
infringement
heifer
cow violated broke
broken
violating the
violate

הצעות

הוא לא מכיר אפילו את המילה הפרה
It doesn't know even the word "violation."
זוהתה הפרה של פרוטוקול האישורים. תקלת InvalidAcknowledgement נשלחה אל נקודת הקצה המרוחקת ואירעה תקלה בהפעלה המהימנה.
A violation of acknowledgement protocol has been detected. An InvalidAcknowledgement fault was sent to the remote endpoint and the reliable session was faulted.
נראה כאילו היתה לנו הפרה ביטחונית משלנו.
Looks like we've had a security breach of our own.
אתה נמצא הפרה של אמנת הקרן.
You have been found in breach of the Foundation Treaty.
כל הפרה של החוקים תגרום לאיבוד נקודה.
Any violation of the rules will result in a penalty point.
אין הפרה כל עוד הדגימה נשארת במתקן שלנו.
There's no violation as long as the sample remains in our facility.
הוא אומר שהוא יתבע אותי על הפרה.
He said he'd sue me for breach.
ולכן אין הפרה של התיקון הרביעי.
Therefore, there's no fourth amendment violation.
זה מהווה הפרה של הליך הסטנדרטי.
It's a violation of standard procedure.
פרמטרים חיפוש המיינפריים שינו להתריעי במקרה של הפרה.
Changed mainframe search parameters to alert me in case of breach.
כיוון שהיא ביצעה הפרה אתית שחושפת את הפירמה שלנו לאחריות אזרחית.
Because she committed an ethics violation That opens our firm to civil liability.
האם ידעת שהעברת חפץ לאסיר מהווה הפרה ישירה להסכם שלך?
Were you aware that bringing anything to a prisoner is in direct violation of the agreement you signed?
כל הצוותים באתר, הפרה, הפרה החברה!
All teams on site, breach, breach now!
וזו הייתה הפרה מוחלטת של החוזה שלה.
Okay? And it was a total breach of her contract.
כשל מוגדר לנעול במקרה של הפרה.
The failsafe is set to lock in case of a breach.
מלמדים אותנו ספרדית עם הפרה במקום אנגלית.
They're making us learn Spanish with that cow, instead of English.
ויש עוד נחש זהוב סביב הפרה.
And there's another golden snake wrapped around the cow.
מסתבר, אמו הפרה הסכם סודיות או משהו במפעל.
Apparently, his mom had violated some confidentiality agreement or something at the plant.
פעולה שהיא הפרה מוחלטת של נהלי המלחמה הבינלאומיים.
Which, by the way, is completely in violation of international war rules.
מאיפה הגיע הרעיון לנסוע עם הפרה שלך?
Where did the idea of travelling with your cow come from?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1712. מדויק: 1712. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo