הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הצעת מחיר" לאנגלית

חפש את הצעת מחיר ב: הגדרה מילים נרדפות
quotation
quote
bid
offer
bidding
estimate
price quote
E-quote
נבחר זוכה עבור הצעת מחיר זו.
A winner has been selected for this quotation.
מספר ימים מינימלי עד למועד שבו הצעת מחיר עשויה להפוך להזמנה.
Minimum number of days until quotation is likely to become an order.
הצעת מחיר של Compellent נבחרה/הוזנה - אינו חוקי/אינו פעיל.
Selected/Entered Compellent Quote - is invalid/inactive.
הצג הצעת מחיר ואת השורות שלה.
View a quote and its line items.
מדוע שתשכרו מישהו שהגיש הצעת מחיר גבוהה משלי?
Why would you hire someone who bid higher than me?
הוא דיבר אתך על הצעת מחיר אחרת?
Has he said anything to you about another bid?
על המתחרה להיות שונה מהחשבון העסקי עבור הצעת מחיר.
The competitor must not be the same as the business account for a quotation.
יש לשנות הערות CFI נדרשות כדי ליצור הצעת מחיר.
Required CFI Comments has to be modified to create a Quote.
איסוף תגובות 'כוונה לתת הצעת מחיר'
Collect 'intent to bid' responses
פרסום תגובות לכל החברות הנמצאות ברשימת 'כוונה לתת הצעת מחיר'
Publish responses to all companies that are on the 'intent to bid' list
מפרט ציוד, הצעת מחיר, בחירת ספק
Equipment specification, bid, vendor selection
מבוא שיש לכלול במסמכי הצעת מחיר.
Introductions to include in quotation documents.
כותרות שיש לכלול במסמכי הצעת מחיר.
Titles to include in quotation documents.
האם לכלול שם פריט במסמך הצעת מחיר?
Include item name in quotation document?
מספר הימים לפני שתוקף הצעת מחיר פג.
Number of days before a quotation expires.
שורות הדמיה יימחקו אם ההדמיה מתבצעת בכותרת של הצעת מחיר האם להמשיך?
Simulation lines will be deleted if simulating on quotation header. Proceed?
אין אפשרות לבצע הדמיה בשורות כאשר קיימות הדמיות מחירים בכותרת של הצעת מחיר
Cannot simulate on lines when there are price simulations on quotation header
פעילות הנוצרת בעת סגירה של הצעת מחיר.
Activity generated when a quote is closed.
זוהי הצעת מחיר עבור המוצרים שצוינו, הכפופה לתנאים המצוינים להלן:
This is a quotation on the goods named, subject to the conditions noted below:
כדי לקבל הצעת מחיר זו, חתום כאן והחזר:
To accept this quotation, sign here and return:
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 338. מדויק: 338. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo