הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הצפויים" לאנגלית

expected
prospective
predictable
you expect them
unexpected
Microsoft Connectivity Analyzer קיבל את אירועי ההודעה הצפויים עבור הפעולות שבוצעו בבדיקה.
The Microsoft Connectivity Analyzer received the expected notification events for the actions performed in the test.
משיג אירועי מנוי ומאשר שהאירועים הצפויים קיימים.
Getting subscription events and confirming that the expected events exist.
טוב, המושבעים הצפויים הושבעו.
All right, prospective jurors have been sworn in.
אז כדי לחַיות דברים, טרוי ואני הכנו את טבלת הבינגו הזו על הדברים הצפויים שאנחנו אומרים.
So to liven things up, Troy and I made this bingo chart of the predictable things we say.
הערכים הצפויים שצוינו אינם תואמים לערכים שבמסד הנתונים.
The specified expected values does not match with the values in the database.
הודעת המענה לא סיפקה את אישורי השרת הצפויים.
The reply message did not provide the expected server credentials.
הסרת כל הערכים הצפויים ממודל מסד הנתונים הלוגי של הפרוייקט.
Removes all expected values from the project's logical database model.
ממטרים וסופות רעמים הצפויים להמשך עד למחרת.
Showers and thunderstorms are expected to continue well into tomorrow.
משיג את זמינות המשתמש ומאשר את התוצאות מול הערכים הצפויים.
Getting user availability and confirming results against expected values.
השגשוג שלי מובטח, וזורם אליי מכל המקורות הצפויים והבלתי צפויים.
My prosperity is assured, and it flows me from all sources, expected and unexpected.
הפריטים הצפויים לא נמצאו בשרת OLAP. במקרים מסוימים, הדבר עשוי להתרחש אם נתוני הממדים השתנו. רענון כלי הפריסה עשוי לפתור את הבעיה.
The expected items could not be found on the OLAP server. In some cases, this can happen if the dimension data has been changed. Refreshing the slicer may fix the problem.
השינויים הצפויים בסוג תוכן חיצוני זה לא קרו במהלך יצירת דף הפרופיל. צור את דף הפרופיל שוב.
The expected changes to this external content type did not happen during the profile page creation. Create the profile page again.
מהם התוצרים הצפויים?
What are the expected deliverables?
מדענים הצפויים שזה היה מתפרק
Scientists expected that it would disintegrate
צבע דיו בכמות רבה מדי עלול להיספג בנייר יתר על המידה ולגרום לבעיות בהתייבשות או לשנות את מאפייני הצבע הצפויים של המסמך.
Too much ink can saturate paper and cause drying problems or change the expected color characteristics of the document.
איני סבור שנוכל להתחמק מהשינויים הצפויים.
I don't think we can get away from those changes.
אתה מכיר את הסיכונים הצפויים אחרי הפעם הראשונה.
You knew the odds were in your favor for the first one.
וזה דוחף אותנו לעשות הדברים הכי פחות הצפויים.
And it drives us to do the most unexpected things.
אתה יכול להוציא את האומדנים הצפויים לפרויקט פיטרסון?
Can you pull the projected estimates for the Peterson Project?
יש כאן פירוט מלא של הצרכים הצפויים מכם.
Hello? Here's a complete breakdown of our anticipated needs.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 69. מדויק: 69. זמן שחלף: 89 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo