הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הרתיחה" לאנגלית

boil
boiling point
בהתחלת הרתיחה, הבועות שורקות ודומות לעיניים זעירות של דגים.
At first boil, bubbles hiss and resemble tiny fish eyes.
לא זה להפוך את הרתיחה הדם שלך?
Doesn't this make your blood boil?
הרתיחה של הדודה שלך?
Your aunt's boil?
שוב ושוב הלהיטות הגיעה לנקודת הרתיחה.
TV: 'Again and again, passions have come to the boil.
כשדיברתי לארלדמן ולאינדריך אמרתי" "חייבים לנטרל את הרתיחה
Speaking to Haldeman and Ehrlichman I said "The boil had to be pricked."
למרות הרתיחה, הייתי מסוגל לקחת דוגמיות מיקרוסקופיות מהעצמות.
Despite the boiling, I was able to get microscopic samples from the bones.
תמזוג אותו בדיוק לפני נקודת הרתיחה.
Pour it just before boiling point, not after.
אז אל תביאי אותי" לנקודת הרתיחה שלי
So don't bring me to my boiling point
החלקיקים מגיעים לנקודת הרתיחה, שאזאם!
The particles reach boiling point, shazam!
נקודת הרתיחה של הסוכר גבוהה מדי.
The boiling point of your sugar is too high.
כל העניין עם הרתיחה מטריף אותי.
This whole thing with Boiling is driving me crazy.
הזכרת המקום ש, הרתיחה הים.
You mentioned that place, the Boiling Sea.
אתנול מתנדף כשמחממים אותו, כשהוא מגיע לנקודת הרתיחה.
When you heat it up, ethanol evaporates when it reaches a boiling point.
היא חדרה למקדש הזה תחת אפכן וכמעט הרתיחה אותי בעודי בחיים.
She infiltrated this temple under your noses and almost boiled me alive.
הרתיחה הזו לא רק אלימה היא בנוסף מאוד רועשת.
This boiling is not only violent.
תמזוג אותו רגע לפני הרתיחה, לא אחרי.
Pour it just before boiling point, not after.
המים צריכים להיות מתחת לנקודת הרתיחה, אז 85 מעלות צלסיוס או פחות.
The water has to be below boiling, so 85 degrees Celsius or less.
הוא מתחיל להינמס למטה מנקודת הרתיחה של מים ולא משחרר מזהמים שומניים שעבורם הוא מהווה ספוג.
It begins to melt below the boiling point of water and does not drive off the oily contaminants for which it is a sponge.
אתה צריך להפעיל את הצלחת כשנגיע ל -1,000 מעלות בשביל להגיע לנקודת הרתיחה המושלמת.
You need to activate the dish when we reach 1,000 degrees celsius to hit the flash boil point.
זה הוא נקודת הרתיחה של אספלט, אז אחד הגורים הללו יוצרים קשר, לך ארטיק בור זפת לקינוח.
That's the boiling point of asphalt, so one of these puppies makes contact, you got a Tar Pit popsicle for dessert.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 49. מדויק: 49. זמן שחלף: 69 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo