הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "השפעה" לאנגלית

ראה גם: תחת השפעה
חפש את השפעה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

פסיכוקינזיס היא השפעה על-חושית של המוח על ארועים ותהליכים פיזיקליים.
You see, psychokinesis is the paranormal influence of the mind on physical events and processes.
מה הסיכוי הזה יכול לנבוע השפעה זרה?
What are the chances this could be due to an alien influence?
לשינוי ערכת ההרשאות NetCodeGroup אין השפעה.
Changing the permission set for a NetCodeGroup has no effect.
לתוכן המכתב הייתה השפעה מעניינת על נישואי.
The content of the letter had an interesting effect on my marriage.
המצביעים שלי מעדיפים שאתמקד בנושאים בעלי השפעה בחיי היום-יום.
My voters prefer if I focus on issues that impact their daily lives.
אמר שתהיה לו השפעה שלילית על האוכלוסיה.
He said it would have a negative impact on the population.
לפרידה מג'קי אולדן לא היתה כל השפעה עליי
Jackie Alden's breakup... had no effect on my life whatsoever.
לוסילה בהחלט יועדה לחיים של השפעה.
Lucilla has already been groomed for a life of influence.
אתה לא היחיד בעל השפעה כאן.
You're not the only one with influence around here.
אגודות בעלות השפעה רבה בהיכלי הכוח כמו הבולשת.
Societies that have great influence in the halls of power like the Bureau.
ואין צורך לומר שהיתה לזה השפעה צוננת
Which, needless to say, Had an immediate Chilling effect
תראה, אתה איש בעמדת השפעה.
Look, you're a man of position and influence.
נראה שיש נקודות השפעה רבות בפציעה הזאת.
There appear to be multiple points of impact on this wound.
להגדרות המבוקשות תהיה השפעה שלילית על המהירות הכללית של המערכת.
The requested settings will have a negative impact on the general speed of the system.
דירוג השפעה אסטרטגית אחד או יותר לא הוגדר:
One or more strategic impact ratings have not been set:
בקרת הצלחת ההשקה ומדדי השפעה המוגדרים בשלב התכנון
Monitor launch success and impact measures defined in the planning stage
פעולת היצירה אינה חוקית עבור השפעה אסטרטגית
Create operation is not valid for Strategic Impact
אני רוצה שתתן לי השפעה".
I want you to give me influence.
אבל לפסיכוגרפיה לא ממש היתה השפעה על עסק המדיה.
But psychographics really haven't had a huge impact on the media business.
השפעה נטו של תזרימי מזומנים נכנסים ויוצאים
Net effect of Cash Inflows and Cash outflows
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3756. מדויק: 3756. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo