הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "התנאים" לאנגלית

terms conditions condition
circumstances
contingencies
These extreme

הצעות

התנאים והתניות המכירה והשירות של Dell חלים וזמינים לפי דרישה.
Dell's Terms and Conditions of Sales and Service apply and are available on request.
הסכם מפתח האפליקציה מכיל את התנאים ליחסים בינך ובין Microsoft Corporation כפי שהם מתייחסים לשימוש שלך בחנות Windows ולוח המחוונים.
The App Developer Agreement contains the terms of the relationship between you and Microsoft Corporation as it relates to your use of the Windows Store and dashboard.
אשמח לשוחח אבל התנאים שלי לא השתנו.
I'm happy to talk, but my conditions haven't changed.
התנאים בבית הזכוכית כמעט מושלמים לצמחים חובבי-מים.
Conditions in this glass house are near perfect for wet zone plants.
אלו התנאים היחידים שלנו, מנדוזה.
It's our only condition, Mendoza.
זה היה אחד התנאים של הדוד שלו.
It was a condition of his great-uncle's will.
הלחות הנמוכה והטמפרטורה במעבדה הם התנאים האופטימליים.
The low humidity and temperature in the lab are optimum conditions.
ברוב התנאים נוזליות כזו מתקדמת תיקח כשבועיים.
In most conditions, liquefaction this advanced would take about two weeks.
הלא כולנו עדיין, אלו הם התנאים שלי
Don't we all? Still, those are my terms.
החשבון ייפתח בקופה, כשתבחר בחשבון המועדף של Dell בתור שיטת התשלום שלך וכשתקבל את התנאים וההתניות באופן מקוון.
An account will be opened in checkout, when you select Dell Preferred Account as your payment method and accept the Terms and Conditions online.
Dell רשאית לשנות את התעריפים, התנאים וההתניות הנוגעים לאספקת התמיכה בכל עת.
Dell may change its rates, terms, and conditions for providing support at any time.
התנאים וההתניות החדשים ייכנסו לתוקף בקרוב.
The new terms and conditions come into effect fairly soon.
המפיץ יידרש לחתום על התנאים וההתניות כדי להשתתף.
Distributors will need to sign the terms and conditions in order to participate.
הפעלת ההתקן כפופה לשני התנאים הבאים:
Operation of the device is subject to the following two conditions:
ביצוע הורדה משמעו שאתה מקבל את התנאים המפורטים בהסכם רישיון לשימוש בתוכנה של Dell.
By downloading, you accept the terms of the Dell Software License Agreement.
&העבר פריטי Outlook שעומדים בכל התנאים שנבחרו
&Forward Outlook items that meet all of the selected conditions
אמרתי הקפטן להסכים לכל התנאים שלהם.
I told the Captain to agree to all their terms.
תפקיד הפאנל הזה הוא לקבוע אם מתקיימים שלושת התנאים.
The job of this panel is to decide if the three conditions are met.
ייתכן ולא הצלחתי לספק להם את התנאים האופטימליים להצלחה.
I may have failed to provide them with the optimal conditions for their success.
אם התנאים מתאימים הניצולים יכולים להמשיך ולבנות שונית.
If conditions are right, the survivors can go on to build a reef.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1766. מדויק: 1766. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo