הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ושיתוף" לאנגלית

and sharing
and share
and cooperation
and collaboration
and collaborating

הצעות

46
בצע התאמה אישית של דף זה על-ידי התחברות ושיתוף נתונים מרכיב Web Part אחד לשני.
Personalize this page by connecting and sharing data from one Web Part to another.
טופס ליצירה ושיתוף של דוחות מצב תקופתיים.
A form for creating and sharing periodic status reports.
צור מקום לאחסון ושיתוף של מסמכים.
Create a place to store and share documents.
קבל באופן אוטומטי וידיאו ושיתוף מסכים באמצעות...
Automatically receive video and share screens with...
הקלטה ורמיקס ושיתוף עם חבריכם זה בסדר.
Taping and remixing and sharing with your friends is okay.
אמרו שהנושא כאן הוא פרוליפרציה ושיתוף רעיונות.
They said this is about proliferating and sharing ideas.
ושיתוף האושר היה הזכות הגדולה של חיי.
And sharing the great privilege of my life.
צריך שיהיה צחוק ושיתוף של הנאה.
Let there be laughter and sharing of pleasures.
תמורה עסקית: ביצועים ותכונות המאפשרים שיתוף פעולה ושיתוף, הגנה על נתונים ומדרגיות קלה
Business value: Performance and features to facilitate collaboration and sharing, data protection and easy scalability
גרסאות PDF של עמודי אינטרנט מאפשרות הדפסה, אחסון, סימון ושיתוף קלים.
PDF versions of web pages are easy to print, archive, mark up, and share.
זה הכל קשור לדיבור ושיתוף הדאגות שלנו.
It's about talking and sharing our concerns.
OneNote הוא מקום מפגש, התארגנות, חיפוש ושיתוף הערות, גזירים, מחשבות, חומרי עיון ומידע נוסף. כל ההערות שלך יהיו גלויות כאן - מאורגנות לפי מחברות, מקטעים ועמודים. באפשרותך ליצור אותם על-ידי לחיצה על קובץ > חדש.
OneNote is a place for gathering, organizing, searching, and sharing notes, clippings, thoughts, reference materials, and other your notes will be visible here - organized by notebooks, sections, and pages. You can create them by clicking File > New.
בנוסף, הוא נותן בונוס נוסף - תוכנות מתקדמות ההופכות את ניהול ושיתוף הנתונים לקלים יותר.
Plus, it has the added bonus of advanced software making data easier to manage and share.
לכידת ושיתוף רגעים כמו זה - זה מזכיר לי למה בחרתי את הדרך שלי.
Capturing and sharing moments like this - that reminds me why I chose my path.
הוא יכול להפעיל יישומים עסקיים המסייעים בתיאום ושיתוף נתונים, ומציע ניהול ומדרגיות של נתונים והגנה עליהם כדי לתמוך בצמיחה עסקית.
It can run business applications that facilitate data coordination and sharing, and offers data protection, management and scalability to support business growth.
על-ידי פרסום שאלות ושיתוף תשובות, אתה לא רק תורם למאגר נתונים ייחודי שנבנה על-ידי הלקוחות, אלא אף הופך לחלק מרשת תמיכה וירטואלית המקיפה מאות אלפי משתמשים.
By posting questions and sharing answers, not only do you contribute to a unique, customer-built knowledgebase, but you also become part of a virtual support network extending across hundreds of thousands of users.
תכונות ההגנה על נתונים החזקות של SBS 2011 מאפשרות ללקוחות להגן על נתונים חשובים ולהקצות זכויות ניהוליות רבות לצורך יצירה ושיתוף של קבצים ותיקיות ברשת.
SBS 2011's robust data-protection features mean customers can safeguard important data and assign multiple administrative rights for creating and sharing files and folders within the network.
יישום פשוט לגישה, ארגון ושיתוף התמונות שלך על GNOME. מהווה תחליף פשוט ומהודר לשימוש בסייר קבצים להתמודדות עם תמונות. שילוב חלק של ענן מוצע באמצעות GNOME חשבונות מקוונים.
A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online Accounts.
אתר של מספק דרך לארגון ולניהול כל מסמכי האינטרנט שלך, להעלאת האתר לשרת אינטרנט, למעקב אחר קישורים ולתחזוקה שלהם ולניהול ושיתוף קבצים.
A site provides a way to organize and manage all of your web documents, upload your site to a web server, track and maintain your links, and manage and share files.
הגנה ושיתוף של חוברת עבודה...
Protect and Share Workbook...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 83. מדויק: 83. זמן שחלף: 109 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo