הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "זהה" לאנגלית

same
identical
similar
identify equal match
detect
matching
exactly like
identically
alike
equally
duplicate
just like

הצעות

גירסה זהה של Silverlight כבר מותקנת.
The same version of Silverlight is already installed.
הסוג של IMessageFilterTable שנוצר עבור סוג מסנן מסוים חייב תמיד להיות זהה.
The type of IMessageFilterTable created for a particular Filter type must always be the same.
חזרנו למציאות כמעט זהה לזאת שעזבנו.
We returned to a reality Almost identical To the one we'd left.
שנתת נאום זהה לכוחות בעיירת הכריות.
that you gave an identical speech to troops at Pillowtown.
נראה שהבחורים פה לובשים ז'קט זהה.
It looks like these guys are wearing a similar jacket.
בקידוד Unicode, תווים מסוימים נראים באופן זהה אולם ניתן לאחסן אותם במסמך בדרכים שונות.
In Unicode, some characters are visually similar but can be stored within the document in different ways.
לארגומנטים השמאלי והימני של DbJoinExpression לא יכול להיות שם משתנה זהה.
The left and right arguments of a DbJoinExpression cannot have the same variable name.
רוב הפעולות בחלונית Assets פועלות באופן זהה בשתי הרשימות.
Most of the Assets panel operations work the same in both lists.
כותרת קובץ אינה בהכרח זהה לשם הקובץ.
A file's title is not necessarily the same as its filename.
נחתנו בעולם שכמעט זהה לעולם הקודם.
We've landed in a world almost identical to the last.
ומה גילית שהיה זהה בשני האתרים?
And what did you find that was identical at both sites?
ובעזרת ניתוחים פלסטיים הפכת זהה לסטיב רולנד.
And plastic surgery to make you identical to Steve Rowland himself.
סיווג עם שם זהה כבר התווסף.
A classification with the same name has already been added.
מקטע config זה מכיל כבר שורה זהה, דבר שאינו מותר.
This config section already contains an identical line, which is not allowed.
פריט עם מפתח זהה נוסף כבר.
An item with the same key has already been added.
קיים TypeDef בעל שם זהה לזה של TypeRef (אזהרה).
There is TypeDef with same name as TypeRef (warning).
לשתי פעילויות SendReply יש סוג תקלה זהה אך פעולה שונה.
Two SendReply activities have the same fault type but different Action.
שני החברים בקבוצת העותקים המשוכפלים שאתה מנסה לסנכרן הם בעלי ReplicaID זהה.
The two members of the replica set you are attempting to synchronize have the same ReplicaID.
הארגומנט חייב להיות Null, ריק או זהה לזה של המשתמש הנוכחי.
Argument must be null, empty or same as the current user.
פרוס את הביצועים הנדרשים לך וקבל מראה אחיד למשרד על ידי הוספת מחשבים שולחניים אחרים ממשפחת OptiPlex, בעלי חזות זהה.
Deploy the performance you need and get a consistent look for your office by adding other desktops from the OptiPlex family, which all have the same visual identity.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3060. מדויק: 3060. זמן שחלף: 122 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo