הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: תאומים זהים
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "זהים" לאנגלית

identical
same similar
match
equal
are alike
identically

הצעות

הטכניקות והחתכים משמשים בששת הקורבנות האחרונים כולם זהים.
The techniques and incisions used on the last six victims are all identical.
זהים לאלו שעל הספינה החיה ששם.
Identical to those on the space vessel life-form over there.
ערכי PasswordChar ו - PromptChar אינם יכולים להיות זהים.
PasswordChar and PromptChar values cannot be the same.
מודלי התחזיות זהים - האם ברצונך להמשיך?
Forecast models are the same - Do you want to proceed?
יש לי רשימה של 59 אנשים הסובלים מתסמינים זהים.
I have a list of 59 other people with similar symptoms.
תמיד חשבתי שהיינו דומים, היינו זהים.
I used to think we were alike, we were similar.
הם זהים לעצי הזכוכית שחלמתי עליהם.
They're identical to the glass trees I've been dreaming about.
נראה כמו ציוצים זהים מחשבונות רובוטיים משוכפלים.
Looks like identical tweets from a set of duplicate bot accounts.
נקודת הקצה המרוחקת שלחה בקשות לא עקביות ליצירת אותו רצף. ערכי OfferId אינם זהים.
The remote endpoint sent inconsistent requests to create the same sequence. The OfferId values are not identical.
מרקם חוזר מורכב מאריחים זהים בתבנית רשת.
A repeating texture is composed of identical tiles in a grid pattern.
פריט וממד אינם זהים באובייקט ובתבנית BOM
Item and dimension is not identical on the object and the BOM template
על המטבעות של חברות המקור והיעד להיות זהים.
The currencies of the source and destination companies must be the same currency.
אובייקטי יישומים זהים בשכבה שלך ובשכבות הבסיס יימחקו
Application objects identical in your layer and underlying layers will be deleted
וזה לא שיש מכונת קסם שעושה העתקים זהים.
And it's not like there's some magic machine that makes identical copies of things.
שהוא חושב שכולם בחייו הוחלפו על ידי נוכלים זהים.
Basically, he thinks everyone in his life has been replaced by an identical impostor.
אבל אני רואה שהם אינם זהים.
Congratulations on the twins, but I see that they are not identical.
אנשים באמת לא מבינים שסירופ תירס הגבוה פרוקטוז וסוכר הם כמעט זהים.
People don't actually realise that high fructose corn syrup and sugar are virtually identical.
סיבי עץ זהים נמצאו בפצעים של שניהן.
Identical wood fibers were found in both their wounds.
ממה שאני מבין, הם זהים כמעט.
From what I understand, they're practically identical.
מספרים סידוריים זהים כמו אלה סטברוס היה רוכלות בוינה.
Same serial numbers as the ones Stavros was peddling in Vienna.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1173. מדויק: 1173. זמן שחלף: 174 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo