הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "זכויות יוצרים" לאנגלית

חפש את זכויות יוצרים ב: הגדרה מילים נרדפות
copyright
royalties
copyrighted
copyrights
/ אזהרה: המידע בקובץ זה מוגן על-ידי חוק זכויות יוצרים
/ WARNING: The information in this file is protected by copyright law
אינך רשאי להסיר הודעות זכויות יוצרים כלשהן מהתוכנה.
You may not remove any copyright notices from the Software.
ניתן להוסיף כותרות לקבצים וכן מידע על זכויות יוצרים.
You can add captions to your files, as well as copyright information.
מאוד קשה לרשום זכויות יוצרים על מסדי נתונים.
It's really hard to get copyright for databases.
ניתן גם להציג נתוני זכויות יוצרים ומחבר שנוספו לקובץ.
You can also view copyright and authorship information that has been added to the file.
לאחר מכן ניתן להטמיע את פרטי הזיהוי של Digimarc בתמונות, יחד עם פרטים, כגון שנת זכויות יוצרים או מזהה שימוש מוגבל.
You can then embed the Digimarc ID in your images, along with information such as the copyright year or a restricted-use identifier.
היא גם ידועה כמלכודת זכויות יוצרים.
It's also known as a copyright trap.
חוקי זכויות יוצרים חוקקו להפסיק בדיוק את מה שסנדר עושים.
Copyright laws were enacted to stop exactly what Sander are doing.
זה שיר שקניתי במכירה פומבית של זכויות יוצרים.
This is a song I bought at a copyright auction.
לי לא אכפת מהפיראטיות אידאולוגיה, זכויות יוצרים או פוליטיקה.
I don't care about the piracy ideology, copyright or politics.
אנחנו רק רוצים שאנשים בשוודיה יתחילו לכבד חוקי זכויות יוצרים.
We just want people in Sweden to start respecting copyright laws.
והם ביקורתיים לגבי הדרך בה זכויות יוצרים פועלות כיום?
And they are critical to the way copyright works today?
הוא עובד באומות המאוחדות בתור מומחה לחוק זכויות יוצרים הבינלאומי.
He works at the United Nations as an expert in international copyright law.
תמונות אלה עשויות להיות כפופות לחוקי זכויות יוצרים.
These images may be subject to copyright laws.
אזהרה: תכנת מחשב זו מוגנת על-ידי חוקי זכויות יוצרים ואמנות בינלאומיות.
Warning: This computer program is protected by copyright law and international treaties.
תוכנית זו מוגנת על-ידי חוקי זכויות יוצרים בארצות הברית ובעולם כמתואר בתיבה אודות.
This program is protected by US and international copyright laws as described in the About Box.
זכויות היוצרים נותרות של Eric Young, ולכן אין להסיר כל הודעת זכויות יוצרים מהקוד.
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
בוטל שיתוף עבור קובץ זה מאחר שקיבלנו מידע שלפיו הקובץ מפר זכויות יוצרים.
Sharing has been turned off for this file because we've received information that the file infringes on copyright.
'מצב' מציג תהליך עבודה ומידע בנושא זכויות יוצרים.
Status lists workflow and copyright information.
אנא זכרו שייתכן כי גרפיקה או תמונות קיימות שברצונכם לכלול בפרוייקט מוגנות לפי חוק זכויות יוצרים.
Please remember that existing artwork or images that you may want to include in your project may be protected under copyright law.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 263. מדויק: 263. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo