הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חברי צוות" לאנגלית

crew members
team member
team members
teammates
staff members
crewmen
crewmates
members of my crew
contributors
team mates
members of SG-11
14 חברי צוות וויאג"ר היו מחוץ לספינה בזמן התקרית.
14 Voyager crew members were off the ship at the time of the incident.
איבדנו שלושה חברי צוות אודות לקייזון.
We've lost three crew members to the Kazon.
באפשרותך לסקור הערות של חברי צוות על-ידי לחיצה על שם הפעילות.
You can review team member comments by clicking on the task name.
חברי צוות יכולים להשתמש בשדה 'מאושר' כדי לציין קבלת הקצאה.
Team Members can use the Confirmed field to indicate that they accept an assignment.
שתף פעילויות עם חברי צוות ואסוף עדכוני מצב על-ידי סינכרון שינויים בין קובץ Project לרשימת פעילויות של SharePoint.
Share tasks with team members and collect status updates by syncing changes between your Project file and a SharePoint Tasks List.
הדבר מקל על חברי צוות אחרים להשתמש בגזיר.
This makes it easier for other team members to use the snippet.
היא כאן עם שני חברי צוות נוספים וטייס.
She's here with two other team members and a pilot.
צוותי רפואה מדווחים על 4 אבידות שמונה חברי צוות נעדרים.
Medical teams reporting four casualties, eight crew members still unaccounted for.
אני מציעה חברי צוות אנושי שרק להיותנוכחכאשראנו להחיותאותם.
I suggest that only human crew members be present when we revive them.
חברי צוות נדרשים להתייצב לבדיקה רפואית אם המשימה מתמשכת יותר משבועיים.
Crew members are required to submit to a physical if the mission lasts more than two weeks.
39 חברי צוות התחילו לחוות את אותם הזיכרונות.
39 crew members have begun to experience the same memories.
שלחנו מספר חברי צוות לחדר המתים.
We had some team members headed to the morgue.
הרביעית מזה שבועיים איבדנו שלושה חברי צוות.
We've lost three crew members to the Kazon.
נכנסו אליו 47 פעמים 33 חברי צוות שונים.
It's been accessed 47 times by 33 different crew members.
השתמש ברשימה זו כדי ליידע חברי צוות וכדי לבקש חותמות אישור.
Use this list to inform team members and request confirmation stamps.
80% מהטעויות הרפואיות למעשה נגרמו על ידי בעיות תקשורת ותיאום בקרב חברי צוות רפואי.
Eighty percent of medical errors are actually caused by communication and coordination problems amongst medical team members.
בסביבת עבודה הכרוכה בשיתוף פעולה, תיאום בין חברי צוות הוא חיוני להצלחת פרוייקט.
In a collaborative environment, coordination between team members is essential to the success of a project.
ופה, אתם יכולים לראות אותי ושני חברי צוות אחרים מחזיקים חלק קטן אחד של סטארשייד.
Here, you can see myself and two team members holding up one small part of the starshade.
עם שני חברי צוות שנהרגו בפעולה ומטרה מתה?
Clean? With two team members K.I.A. And a dead target?
כמה חברי צוות יש על הסיפון?
How many crew members on board?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 205. מדויק: 205. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo