הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "חברתיות" לאנגלית

social
socialization
sociable
societal
sites

הצעות

תבנית אינטרנט זו מגדירה שטח אישי מינימלי עם תכונות חברתיות עבור משתמש המשתתף בפורטל של SharePoint.
This web template defines a minimal Personal Space with Social features for an individual participating on a SharePoint Portal.
סיפרתי לכם שלחיידקים יש התנהגויות חברתיות שונות ומשונות.
I've told you that bacteria do have all these social behaviors,
הן ציפורים חברתיות מאוד למעלה מ -200,000 מהם חולקות במערה זאת
They are very sociable birds more than 200,000 of them share this cave in southern Guizhou province
אני חשוב שאפשר להשתמש בזה לטובתי בסיטואציות חברתיות.
I think that can be used to my advantage in social situations.
כשאני בסיטואציות חברתיות, אני תמיד מחזיק את הכוס
When I'm in social situations I always hold onto my glass.
אנו אפילו רואים זאת בדמוקרטיות חברתיות נעימות כמו שוודיה, פינלנד וגרמניה.
We're even seeing it in cozy social democracies like Sweden, Finland and Germany.
בקבוצות חברתיות של בעלי חיים הצעירים נראים שונה מהבוגרים.
In social groups of animals, the juveniles always look different than the adults.
ברשתות חברתיות מקוונות, הקווים בין ציבורי ופרטי, אישי ומקצועי מיטשטשים.
In online social networks, the lines between public and private, personal and professional are blurred.
הם רצו שנהיה מוטרדים מבעיות חברתיות.
They wanted us to be concerned about social issues.
התחבר לרשתות חברתיות כדי להציג תמונות פרופילים ועדכוני פעילויות של עמיתיך ב - Outlook. לחץ כאן כדי להוסיף רשתות.
Connect to social networks to show profile photos and activity updates of your colleagues in Outlook. Click here to add networks.
אם תחליף דואר אלקטרוני עם חבר ברשתות חברתיות אלה, העדכונים של אותו אדם יופיעו ב - Outlook.
If you exchange e-mail with a member of these social networks, that person's updates appear in Outlook.
הוסף והגדר תוספות של שירותי אתר לשילוב תכונות חברתיות, ניתוחים ועוד.
Add and configure site services addins to integrate social, analytics and more.
אנו מבזבזים ערב ברשתות חברתיות במקום לצאת לפאב עם חברים.
We spend an evening on the social network instead of going to the pub with friends.
תכונות חברתיות אינן זמינות עבור המשתמש הנוכחי.
Social Features are not enabled for current user.
הם השקיעו בתוכניות חברתיות - בריאות וחינוך.
And they invested in social programs - health and education.
הוא גם ככה משוקע ברשתות חברתיות.
It's already immersed in social networks.
מסורת חיונית כדי לבסס את היציבות לגידול משפחות וליצור קבוצות חברתיות מלוכדות.
Tradition is essential to lay down the stability to raise families and form cohesive social groups.
בציר האנכי יש תשע מידות חברתיות ובריאותיות.
On the vertical axis are nine social and health metrics.
נוכל לשנות נורמות חברתיות גם סביב אנטיביוטיקה.
We could change social norms around antibiotic use too.
היו סיבות רבות שהוליכו למלחמה - חברתיות, פוליטיות וכלכליות.
There were many reasons that had led to the war - social, political and economic.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 337. מדויק: 337. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo